DIA1LÅG - diabetesvården i Dalarna

Stäng

Kontakt

Anna Garmo

Projektledare

070-227 60 64 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den kroniska sjukdomen diabetes mellitus drabbar mellan 4-5 procent av befolkningen. För Dalarnas del innebär det att ungefär 12 000 personer har denna diagnos.

Logotyp för projektet DIA1LågDiabetes delas in i två olika typer, typ 1 och typ 2 diabetes, som är helt skilda från varandra i orsak och behandling. Den övervägande delen av alla med diabetes (80-85 procent) har typ 2 diabetes. Kvalificerad diabetesvård bedrivs både i primärvård och i den specialiserade sjukhusvården.

DIA1LÅG ska stödja verksamheter och ledning att säkerställa bästa tänkbara kvalitet i diabetesvården i Dalarna i enlighet med nationella riktlinjer för diabetesvården 2010.

Fokus på arbetet koncentreras till de rekommendationer som Socialstyrelsen förmedlat i den nationella utvärderingen av riktlinjerna 2011. Som en del i detta kommer ett länsgemensamt vårdprogram att tas fram. Ambitionen är också att bilda ett diabetesråd bestående av tjänstemän, vårdprofession och patientorganisation.

Projektarbetet genomförs i flera steg under en två års period och det första steget har varit att bilda en referensgrupp med diabeteskunniga personer från både kommun, landsting och patientföreningar. I höstas arangerades väldigt lyckade inspiration och informationsföreläsningar samt en kartläggning av diabetesprocessen för patienten genom värdeflödesanalys.

Under våren 2013 pågår det förbättringsarbeten som startades i november med stöd av resultatet av värdeflödesanalysen samt projektets övergripande mål. Fem team från hela Dalarna, landsting, kommun och patientförening kommer att arbeta aktivt med förbättringsarbeten till och med maj 2013.

För mer information kontakta Anna Garmo, projektledare

anna.garmo@ltdalarna.se

Patientprocessorienterat utvecklingsarbete

Förvaltningschefen för Hälso- och sjukvård Dalarna (Karin Stikå Mjöberg) beslutade 2011-09-13 om ett pilotprojekt för att processutveckla två av hälso- och sjukvårdens kärnprocesser, stroke och diabetes (Dnr LD11/02564).

Uppdraget innebär att arbeta med tydligt patientfokus och att föra ut Socialstyrelsens Nationella riktlinjer så att de når ut till varje vårdenhet med syfte att uppnå en likvärdig vård för patienten oavsett var i organisationen han eller hon befinner sig.

Den medicinska enhetens avdelning för kunskapsstyrning i den centrala förvaltningen har fått uppdraget att verkställa beslutet. De nationella riktlinjerna för strokesjukvård 2009 och diabetesvård 2010 samt Socialstyrelsens nationella uppföljning av dessa 2011 utgör grunden för målsättningen för de två processerna. De utsedda processledarna kommer att arbeta 50 % under två års tid. Anna Garmo ansvarar för Diabetesprocessen, Dia1Låg, och Helena De La Cour för Strokeprocessen, StrokePrio.