Öppna jämförelser av hälso- och sjukvårdens kvalitet och effektivitet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Öppna jämförelser redovisar vårddata för Sveriges gemensamt finansierade hälso- och sjukvård och baseras på landstingens verksamheters kvalitet och effektivitet.

Rapporterna har många syften, dels att göra hälso- och sjukvården öppen för insyn men också att ge underlag för uppföljning, styrning och identifiering av förbättringsområden i den egna verksamheten.

Öppna jämförelser Hälso- och sjukvård tas fram av Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Socialstyrelsen och baseras på Socialstyrelsens hälsodataregister, nationella kvalitetsregister samt SKL:s nationella mätningar av bland annat patienterfarenheter, tillgänglighet och väntetider. Indikatorerna som mäts speglar olika dimensioner av kvalitet inom hälso- och sjukvården men tyngdpunkten ligger på medicinsk kvalitet.

Den senaste upplagan av Öppna jämförelser presenterades i december 2013. Landstinget Dalarna visade där goda resultat i bland annat hjärtsjukvård och kärlkirurgi. Områden som kan förbättras är bland annat diabetesvård och strokevård.