Nationell patientenkät

Stäng

Kontakt

Leo Musikka

Utredare

023-49 01 72, 070-282 94 51 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patienters erfarenheter av och synpunkter på hälso- och sjukvården är en viktig grund i vårdens förbättrings- och utvecklingsarbete. Patientupplevd kvalitet behöver kontinuerligt och systematiskt mätas samt resultaten användas för att utveckla och förbättra vården utifrån ett patientperspektiv.

Du som svarar på våra enkäter bidrar alltså till att förbättra vår kunskap om hur patienter upplever vården och till att utveckla vården i Dalarna.

Nationell Patientenkät är ett samlingsnamn för återkommande nationella undersökningar av patientupplevd kvalitet inom hälso- och sjukvården. Den första undersökningen genomfördes inom primärvården hösten 2009. Mätningar genomförs sedan dess årligen, vartannat år inom primärvården och vartannat år inom specialiserad vård. Alla landsting och regioner deltar i arbetet som samordnas av Sveriges Kommuner och Landsting. Undersökningarna genomförs fr.o.m. 2015 av IC Quality AB.

Resultat från genomförda enkäter

Nationell patientenkät - Sveriges landsting och regioner i samverkan

Rapporter

Vad påverkar patientupplevd kvalitet i primärvården? Vårdanalys rapport 2012:1

Vården ur patienternas perspektiv - jämförelse mellan Sverige och 10 andra länder