Palliativ vård i Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Yngre hand som håller trönstande i en äldre hand.

Palliativ vård innebär ett aktivt behandlingsalternativ när bot inte längre är möjlig. Palliativ vård är lindrande vård och behandling som riktar sig till patienter med långt framskriden sjukdom där omsorg och behandling inriktar sig på symtomlindring för bästa livskvalitet. Den palliativa vården innefattar olika former av medicinsk behandling och omvårdnadsinsatser.

Palliativ vård är lindrande vård och behandling som riktar sig till patienter med långt framskriden sjukdom där omsorg och behandling inriktar sig på symtomlindring för bästa livskvalitet.

Den palliativa vården innefattar olika former av medicinsk behandling och omvårdnadsinsatser.

Allmän palliativ vård ska bedrivas av samtliga vårdgivare i Dalarna, oavsett huvudman. Det kan röra sig om sjukhuskliniker, primärvård, hemsjukvård eller kommunernas boenden.

Specialiserad palliativ vård ges till patienter med komplexa symtom eller särskilda behov och utförs av ett multiprofessionellt team med särskild kunskap och kompetens i palliativ vård.

Palliativa rådet i Dalarna är ett forum där representanter från olika delar av vården inom kommun och landsting finns representerade. Rådet har till uppgift att bland annat främja samarbetet mellan olika vårdgivare och bidra till ökad kunskap om palliativ vård. Det är palliativa rådet som står bakom denna hemsida, där vi vill samla information om vilka vårdgivare som är aktuella i Dalarna, och visa en del av den kunskapsbank som finns omkring palliativ vård.