Begreppet funktionsnedsättning

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Om begreppet funktionsnedsättning

Socialstyrelsen lyfter fram skillnader i tre begrepp som använts omväxlande:

Funktionsnedsättning

Funktionsnedsättning innebär en nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga. Orsaken kan vara sjukdom eller en medfödd eller förvärvad skada. Nedsättningen kan vara bestående eller övergående.

Funktionsnedsättningar betraktas enligt handikappolitiska värderingar som en naturlig och oundviklig variation hos en befolkning. FN's konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning framhåller att olika samhällsinsatser ska göra det möjligt för människor med funktionsnedsättning att vara oberoende, ha full förmåga och delaktighet i alla situationer i livet.

Funktionshinder

Funktionshinder betyder den begränsning som en funktionsnedsättning innebär. Det kan handla om svårigheter att klara sig själv i det dagliga livet och att inte kunna vara delaktig i arbetsliv, sociala relationer, fritids- och kulturaktiviteter, utbildning eller demokratiska processer.

Delaktighet

Delaktighet är en viktig hälsofaktor för människor med funktionsnedsättning. Det handlar om att kunna delta i och ingå i olika livssituationer. Delaktighet innebär också att uppleva sig involverad och engagerad. Det är ett nyckelbegrepp i Världshälsoorganisationens hälsoklassifikation ICF. Människor med funktionsnedsättning kan ha inskränkt delaktighet på grund av själva funktionsnedsättningen men faktorer i omgivningen är minst lika viktiga. Landstingets rehabilitering, habilitering och hjälpmedelsverksamhet kan hjälpa människor med funktionsnedsättning till ökad delaktighet.