Yrkesgrupper på Habiliteringen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Yrkesgrupper på Habiliteringen i Dalarna.

Arbetsterapeut

utreder och tränar aktivitetsförmåga och självständighet i vardagliga aktiviteter. Ger insatser för att bibehålla, utveckla och/eller kompensera såväl fysiska som kognitiva förmågor. Utreder och behandlar handfunktion. Föreslår anpassningar av aktiviteter samt anpassningar av boende och skolmiljöer.

Dietist

utreder nutritionsproblem. Ger råd och stöd om kostbehandling.

Fysioterapeut/Sjukgymnast

utreder och följer upp brukarens motoriska funktion och utveckling samt deras rörelse- och förflyttningsförmåga. Förskriver och följer upp vissa hjälpmedel.

Konsulent

organiserar kurs- och gruppverksamhet för habiliteringens målgrupp. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, studieförbund och föreningar.  

Kurator

ger stödsamtal till brukaren och dess närstående. Informerar om samhällets stödinsatser. Erbjuder olika former av gruppverksamhet. Samverkar med andra verksamheter i samhället, t ex kommunen, Försäkringskassa, Arbetsförmedling.

Logoped

utreder behov av alternativa och kompletterande kommunikationssätt. Förskriver kommunikationshjälpmedel. Utreder och behandlar ät- och drickproblem samt tal- och språksvårigheter. Handleder nätverk.

Läkare (endast för barn och ungdom)

utreder medicinska orsaker till barnets/ungdomens svårigheter. Ansvarar för medicinsk behandling och uppföljning. Samarbetar med andra specialistverksamheter.

Psykolog

utreder och diagnostiserar kognitiva funktionsnedsättningar och andra psykiska problem. Pratar med brukaren om känslor och hjälper brukaren själv och dess närstående att förstå funktionsnedsättningen. Ger handledning och utbildning till nätverk.

Sekreterare

är ofta den första kontakten med Habiliteringen för dem som kommer på besök eller ringer till Habiliteringen. Ger administrativt stöd till den övriga habiliteringspersonalen.

Sjukgymnastassistent (endast på Träningsenheten i Hedemora)

utför träning med brukaren enligt sjukgymnasts anvisningar.

Sjuksköterska

ger information och rådgivning i omvårdnad och medicinsk behandling. Följer upp barnets medicinering och hälsostatus. Samverkar med övrig hälso- och sjukvård.

Specialpedagog

gör pedagogiska kartläggningar och utredningar i olika miljöer. Följer upp och stöttar barnets utveckling. Ger konsultativa insatser till brukarens nätverk.

Chefer

Avdelningschef ansvarar för verksamheten vid varje enhet. Verksamhetschef och biträdande verksamhetschef ansvarar för landstingets samlade habiliteringsverksamhet.