Förskrivningsprocessen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar förskrivs utifrån hälso- och sjukvårdslagen. Processen att förskriva hjälpmedel är en del i habilitering eller rehabilitering, för vilket det skall finnas särskilda habiliterings- eller rehabiliteringsplaner. Hjälpmedel kan även förskrivas som en funktionsuppehållande åtgärd efter avslutad habilitering/rehabilitering.

Rehabiliteringsplan

En rehabiliteringsplan bör innehålla planerade insatser t.ex. förskrivning av hjälpmedel, vem som svarar för insatsen samt målet med insatsen. Vid planering av insatserna skall patienten/brukaren så långt som möjligt medverka.

Förskrivaren bör samråda med den som är kostnadsansvarig innan förskrivning av kostsamma hjälpmedel.

 

Förskrivningsprocessens olika faser

Hjälpmedelsinstitutet beskriver förskrivningsprocessen i följande faser:

  • Bedöma behov av insatser
  • Följa upp och utvärdera funktion och nytta
  • Instruera, träna och informera
  • Prova ut, anpassa och välja specifik produkt
  • Vid behov specialanpassa dvs initiera och utfärda anvisning

Se Hjälpmedelsinstitutets skrift "Förskrivningsprocessen".

 

Förskrivningens varaktighet

Förskrivaren bedömer om behovet är tillfälligt eller varaktigt. Vid tillfälligt behov sker förskrivningen tidsbegränsat och följs därefter upp av förskrivaren eller den som övertagit ansvaret för vården. Det är viktigt att informera om en eventuell tidsbegränsning av förskrivningen i överrapporteringen.

 

Utbildning om förskrivningsprocessen

Hjälpmedelsinstitutet har tagit fram webbaserad utbildning om förskrivningsprocessen. Materialet är ett basmaterial och uppbyggt som ett självstudiematerial. De olika avsnitten kan användas som helhet eller var för sig.

I materialet informeras om viktiga utgångspunkter vid förskrivning av hjälpmedel:

Vad styr? ICF och hjälpmedel, evidens och etik. Alla delar i förskrivningsprocessen, från att bedöma behov till att följa upp och utvärdera funktion och nytta.

Förvaltningscheferna för Närsjukvården, Länssjukvården och LD Hjälpmedel anmodar alla verksamhetschefer att tillse och följa upp att all personal som förskriver personliga hjälpmedel genomgår webbbaserad grundutbildning.

LD Hjälpmedel abonnerar på utbildningen för förskrivare i Landstinget Dalarna och för kommunerna i Dalarna. Utbildningen kräver inloggning, kontakta Kundservice vid Hjälpmedelscentralen för att få lösenord.