Hjälpmedel i ordinärt boende

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget ansvarar för personliga hjälpmedel i ordinärt boende enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 3 b §.

Landstingets ansvar enligt HSL omfattar personer som är bosatta inom landstinget eller som är kvarskrivna. Landstingen skall bl.a. erbjuda hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar. Landstingens ansvar omfattar inte hjälpmedel som en kommun inom landstinget ansvarar för enligt 18 b §. Landstingets ansvar innebär inte någon inskränkning i de skyldigheter som arbetsgivare eller andra kan ha enligt annan lag.

Hjälpmedel enligt HSL omfattar hjälpmedel för daglig livsföring och hjälpmedel för vård och behandling. Det finns ingen fastställd definition av begreppet hjälpmedel. Varje sjukvårdshuvudman (landsting eller kommun) fastställer vilka enskilda produkter hälso- och sjukvården tillhandahåller som personliga hjälpmedel. Förteckning över personliga hjälpmedel som kan förskrivas i Landstinget Dalarna finns under avsnitt "Förteckning och riktlinjer".

Ansvarsfördelningen mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna regleras i "Rehabilitering, Habilitering och Hjälpmedel". Ansvarsfördelningen innebär i korthet att Landstinget Dalarna ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/verksamheter som omfattas av landstingets hälso- och sjukvårdsansvar samt för hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.