Hjälpmedel som hanteras av annan person än brukaren - Landstinget Dalarna

Hjälpmedel som hanteras av annan person än brukaren

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunalt anställd personal

I "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län" har Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna träffat överenskommelse om att ansvar för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård samt kompetensprincipen. Det innebär att:

  • Landstinget ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/ verksamheter som omfattas av landstingets hälso- och sjukvårdsansvar samt för hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning till personer som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar.
  • Kommunen ansvarar för tjänster och hjälpmedel i de boendeformer/ verksamheter som omfattas av kommunens hälso- och sjukvårdsansvar upp till och med sjuksköterskenivå. Ansvaret omfattar ej hjälpmedel som kräver läkarkompetens för förskrivning.
  • Begreppet arbetstekniska hjälpmedel har tagits bort för den typ av produkter som kan förskrivas som personliga hjälpmedel, men som hanteras av personalen, t ex sänglyft. Även här gäller hälso- och sjukvårdsansvaret.

Det är patientens/brukarens behov som skall avgöra om ett hjälpmedel skall tillhandahållas henne eller honom, även om personen ifråga inte deltar aktivt vid användning av hjälpmedlet. Bedömningen skall grundas på patientens/ brukarens medicinska situation och personens möjlighet till delaktighet och aktivitet. Det innebär att personliga hjälpmedel förskrivs utifrån Hälso- och sjukvårdslagen och att respektive sjukvårdshuvudman ansvarar för hjälpmedel, utifrån sitt hälso- och sjukvårdsansvar. Om hjälpmedlet samtidigt har positiva effekter för personal, förskrivs det ändå som ett personligt hjälpmedel. Patientens/brukarens behov är det avgörande. Bedömningen skall dokumenteras i patientjournal.

Om bedömningen görs utifrån personalens behov av utrustning för att förebygga ohälsa så görs denna insats inom ramen för arbetsmiljölagen.

Personliga assistanser anställda av kooperativ eller brukare

Patienten/brukaren, ett kooperativ eller annan organisation ikläder sig ett arbetsgivaransvar och skall självständigt fullgöra de åtaganden som följer med detta ansvar. Kommunen skall dock vara patienten/brukaren behjälplig med råd och stöd i den enskildes roll som arbetsgivare om denne begär detta.

Arbetsgivaren skall se till att de personliga assistanserna blir introducerade i sina arbetsuppgifter och att de får den fortbildning som krävs för att kunna utföra assistansen på bästa möjliga sätt. Det innebär även information om de hjälpmedel som patienten/brukaren använder.

Närstående

Det finns inga specifika hjälpmedel som benämns hjälpmedel för närstående. Hjälpmedel som kan underlätta för exempelvis anhörig kan i vissa fall förskrivas som personliga hjälpmedel. Exempel på sådant hjälpmedel är ståstödstol för matning. Om hjälpmedel kan förskrivas för närstående finns angivelse om detta i riktlinje för hjälpmedlet.