Arbetssätt vid framtagande av regelverk

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hjälpmedel Dalarna

Gemensamma grupper för ledning och styrning är Hjälpmedelsnämnd, Beredningsgrupp hjälpmedel, Medlemsråd och Sortimentsgrupper.

Hjälpmedelsnämnd

Hjälpmedelsnämnden ska enligt HSL erbjuda de personer som omfattas av kommunernas och landstingets ansvar; hjälpmedel, tillbehör, förbrukningsmaterial och därtill kopplade tjänster inom följande områden:

 • Behandling och träning
 • Förflyttning
 • Kommunikation, larm, omgivningskontroll och kognition
 • Kontinens
 • Personlig vård
 • Personlig Medicinsk Behandling

Hjälpmedelsnämnden ansvarar för att utarbeta och besluta om regelverk/ policy/ riktlinjer för Hjälpmedelsnämndens verksamhet i länet. Dessa utgörs av policy/regelverk/riktlinjer i Hjälpmedelsguiden, publicerad på landstingets Hemsida.

Beredningsgrupp Hjälpmedel

Gruppen har i uppdrag att handlägga och bereda ärenden till nämnden som t ex att

 • ansvara för omvärldsbevakning och information till berörda.
 • ta fram tjänstekatalog och hålla denna aktuell
 • initiera behov av nya tjänster, hjälpmedel och utvecklingsområden
 • besluta om riktlinjer inom ramen för befintlig verksamhet, ekonomisk ram och fastställd policy
 • genomföra analyser av bl.a. volymer och kostnadsutveckling
 • stödja Medlemsrådet i deras arbete

Beredningsgruppen består av tjänstemän med chefsbefattning från kommuner och landsting. Beredningsgruppen ska sammanträda minst 4 ggr/år eller innan Hjälpmedelsnämnden sammanträder.

Medlemsråd

Medlemsrådet är ett forum för:

 • Löpande hantering av praktiska frågor avseende riktlinjer, servicenivå, utbildningsbehov m.m.
 • Synpunkter och förslag som kan förbättra hjälpmedelsverksamheten
 • Stöd till sortimentsgrupperna i deras arbete

Kommuner och landstinget väljer representanter till rådet. 

Sortimentsgrupper

Sortimentsgrupperna arbetar på uppdrag av Beredningsgrupp Hjälpmedel. Deras uppdrag i ett länsperspektiv är att

 • utarbeta förslag till riktlinjer
 • beskriva både hjälpmedel/produkter och ny teknik samt dess konsekvenser för
  hälso- och sjukvården.
 • säkra att sortimentet på bästa möjliga sätt tillgodoser patienternas/brukarnas behov inom ramen för lagstiftning och ekonomi.

Gruppernas arbete och sammansättning är utformad så att det bidrar till att vi har ett väl fungerande hjälpmedelssortiment i Dalarna. LD Hjälpmedel utser representanter i samråd med Medlemsrådet.

Sortiment

Förteckning och riktlinjer

Produkterna som kan förskrivas som personliga hjälpmedel finns upptagna i förteckning över hjälpmedel och för vissa hjälpmedel finns även riktlinjer som anger ramar för förskrivning. Se ”Förteckning och riktlinjer” i Hjälpmedelsguide. Om en produkt inte finns upptagen i förteckningen kan den inte förskrivas som ett personligt hjälpmedel utan verksamhetschefs godkännande.