Kostnadsansvar för hjälpmedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Den svenska lagstiftningen lämnar vård med stöd av Hälso- och sjukvårdslagen (HSL). Enligt den finns en skyldighet för landstingen att lämna vård till personer som är bosatta (folkbokförda) i landstingets område (HSL 3§).

Man kan säga att hälso- och sjukvård är en bosättningsbaserad förmån. Landstingens ansvar omfattar dock inte sådan hälso- och sjukvård som en kommun inom landstinget ansvarar för (HSL 18§).

Akut vård

Oavsett bostadsort har alla rätt till akut vård till följd av sjukdom, skada eller havandeskap (HSL). Förskrivning av hjälpmedel kan bli aktuell om patienten/ brukaren behöver det för att kunna ta sig hem eller flyttas till den egna vårdgivaren.

Förordningen EEG 1408/71 reglerar utlandssvenskars rätt till hälso- och sjukvård i andra EU/EES-länder, se "Landstinget Dalarnas Vårdavgiftshandbok flik 15".

 

Hjälpmedel till personer bosatta i Dalarna

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna, enligt överenskommelsen "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län". Överenskommelsen innebär att ansvaret för hjälpmedel, som förskrivs till en enskild person, följer respektive huvudmans ansvar för hälso- och sjukvård samt följer kompetensprincipen.

För tolkning av hälso- och sjukvårdsansvar i boendeformer eller bostad enligt Sol, LSS m.m., se cirkulär 2003:82 från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL).

Kostnadsansvar i Landstinget Dalarna

Användningen av hjälpmedel skall bedömas integrerat med andra insatser inom hälso- och sjukvården. Där besluten tas skall kostnaden ligga. Varje verksamhet är ansvarig för kostnaderna för de hjälpmedel som förskrivs av medarbetarna inom verksamheten. Kostnader för hjälpmedel och därtill hörande tjänster budgeteras i de olika verksamheterna och jämställs med andra sjukvårdskostnader.

Det finns styrande dokument om hur kostnader skall hanteras för hjälpmedel som förskrivs inom länssjukvården, och hur dessa kostnader skall flyttas när patienten skrivs ut till ordinärt boende eller till kommunens boenden. Se "Hantering av kostnader för Hjälpmedel".

 

Hjälpmedel till personer bosatta i annat län

Innan förskrivning av personliga hjälpmedel till personer bosatta i annat län, skall förskrivaren alltid ta reda på om det är kommun eller landsting på patientens/ brukarens folkbokföringsort, som är kostnadsansvarig för det aktuella hjälpmedlet.

Kommunen

När patienten/brukaren är bosatt i en kommun som ligger utanför Dalarna och kommunen har kostnadsansvaret för det aktuella hjälpmedlet, skall förskrivaren alltid samråda med hemkommunen före utprovning och förskrivning.

Landsting/region (utomlänsvård)

När en person får vård utanför sitt eget hemlandsting, kallas det för utomlänsvård. Förskrivning av hjälpmedel vid utomlänsvård regleras av "Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer".

Patientens/brukarens hemlandsting, d.v.s. det landsting där patienten/brukaren är folkbokförd, ersätter vårdlandstinget/ regionen som förskriver och utlämnar hjälpmedel.

Hjälpmedel som fordrar någon form av service och underhåll skall förskrivas av hemlandstinget. Det gäller även för hjälpmedel som kräver installation, som måste anpassas med hänsyn till patientens/brukarens bostadsförhållanden eller vardagliga miljö i övrigt.

I de fall kostnaden för ett hjälpmedel överstiger 10 000 kr (enligt förteckning E som gäller fram till 2009-12-31) skall förskrivningen ske i samråd med hemlandstinget, se "Riksavtal för utomlänsvård och kommentarer".

Vårdlandstinget svarar för hjälpmedel under en slutenvårdsepisod exempelvis vid Akademiska sjukhuset i Uppsala. Kostnaden ingår i köpet av högspecialiserad vård.