Samverkan kring hjälpmedel

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landsting och kommuner fick efter Ädel-reformen och 1994 års handikappreform ett delat ansvar för personliga hjälpmedel. För att få en effektiv hjälpmedelshantering är det av stor vikt att Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna samverkar kring hantering av hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar.

Patienten/brukaren har en stor och viktig roll inom hjälpmedelsverksamheten, dels som enskilda individer i hab-/rehabiliteringsprocessen vid förskrivning av personliga hjälpmedel, dels genom brukarorganisationer.

Landstinget och kommunerna

Landstingens respektive kommunernas ansvar för personliga hjälpmedel regleras i Hälso- och sjukvårdslagen.

Kostnadsansvaret för personliga hjälpmedel i Dalarna är fördelat mellan Landstinget Dalarna och kommunerna i Dalarna enligt överenskommelsen "Rehabilitering Habilitering och Hjälpmedel i Dalarnas län".

Brukarorganisationer

Patienternas/brukarnas inflytande sker genom de många brukarorganisationerna.

Länshandikapprådet är landstingets gemensamma samverkansorgan för övergripande frågor som rör personer med funktionsnedsättningar. Länshandikapprådet har en knytning till Landstingsstyreslen, därmed är det en garanti för att dessa frågor ges hög prioritet i Landstinget Dalarna. Länshandikapprådet är även kommunernas och landstingets gemensamma samverkansorgan i frågor som rör personer med funktionsnedsättningar genom politisk- och tjänstemannarepresentation från Dalarnas Kommunförbund.

Brukarorganisationer för personer med hörsel- och synskador har därutöver regelbunden samverkan med enheter inom LD Hjälpmedel där aktuella frågor behandlas.