Politik och principer för hjälpmedelsförsörjningen

Stäng

Kontakt

LD Hjälpmedel

Box 948 781 29 Borlänge 0243-49 78 50 ldhjalpmedel@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Målen för funktionshinderspolitiken är en samhällsgemenskap med mångfald som grund, att samhället utformas så att människor med funktionsnedsättning i alla åldrar blir fullt delaktiga i samhällslivet och jämlikhet i levnadsvillkor för flickor och pojkar, kvinnor och män med funktionsnedsättning.

Hinder för människors delaktighet i samhället ska rivas. Det är en fråga om jämlikhet och rättvisa. Kvinnor och män med funktionsnedsättning ska ha möjlighet att verka i vardagen på lika villkor vad gäller delaktighet och tillgänglighet.

Det svenska samhället bygger på respekt för de mänskliga rättigheterna, där alla människors lika värde och enskilda människors frihet och värdighet står i centrum. Politiken ska bidra till att skapa och upprätthålla respekten för de mänskliga rättigheterna och vara en stark röst internationellt för mänskliga rättigheter och solidaritet.

Hjälpmedelspolicy i Dalarna

Hjälpmedelsnämnden och landstingsstyrelsen har beslutat om en policy gällande hjälpmedelsförskrivning i Dalarna med syfte att skapa en gemensam värdegrund. Målet är att förskrivning av hjälpmedel utgår från patientens/brukarens behov och en helhetssyn gällande habilitering-, rehabilitering- och behandlingsåtgärder.