Politik och principer för hjälpmedelsförsörjningen i Sverige

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Målet för handikappolitiken är ett samhälle som gör det möjligt för personer med funktionsnedsättningar att bli fullt delaktiga i samhällslivet.

Människors lika värde är en grundläggande utgångspunkt för hur samhället skall utformas och människor med funktionsnedsättningar är medborgare med lika rättigheter och skyldigheter som andra medborgare. Detta kommer tydligt till uttryck i den av riksdagen beslutade nationella handlingsplanen för handikappolitiken "Från patient till medborgare". Tillgång till väl fungerande hjälpmedel är av central betydelse för att uppnå de handikappolitiska målen, se Nationell handlingsplan för handikappolitiken.

Hjälpmedel för personer med funktionsnedsättningar är en del av hälso- och sjukvården. Landsting och kommuner är enligt Hälso- och sjukvårdslagen (§3b respektive §18b) skyldiga att tillhandahålla hjälpmedel till personer med funktionsnedsättningar. HSL är en skyldighetslag för landsting och kommer men ger inte rättigheter till den enskilde att få hjälpmedel. Beslut om hjälpmedel kan inte överklagas till domstol.

Hjälpmedel som skall användas i boendet, närmiljön och skolan för att underlätta det dagliga arbetet och för vård och behandling är ett ansvar för landsting och kommuner. Även andra huvudmän har ett ansvar för hjälpmedel exempelvis Arbetsmarknadsverket och Försäkringskassan som ansvarar för hjälpmedel i samband med arbete.