Lagar och regler

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Lagbok.

Som patient ska du känna trygghet och förtroende i dina kontakter med hälso- och sjukvården.

Vården ska vara sakkunnig och omsorgsfull och bygga på respekt för patientens självbestämmande och integritet.

 • Du ska ha insyn i vården innan vården ges. Det betyder bland annat information och öppenhet om vårdkvalitets-beslut.
 • Du ska ges tillgång till säker vård av god kvalitét. Det betyder bland annat att vård ska ges i rimlig tid och i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet, omtanke och respekt, sekretess och kvalitetssäkring.
 • Din medverkan i din vård är viktig. Det betyder bland annat samtycke och möjlighet att välja mellan alternativ. Vården och behandlingen ska så långt det är möjligt utformas och genomföras i samråd med dig.
 • Du ska ha insyn i vården sedan den meddelats (det vill säga få information och få medverka i granskningen av vården genom att saken utreds, bedöms och eventuellt tillrättaläggs. Det betyder också att Du har rätt att få klagomål prövade av ansvarig yrkesutövare och verksamhetschef samt möjlighet att anmäla och få saken prövad av Patientnämnden, Inspektionen för vård och omsorg (IVO), JO, JK, Patientskadeförsäkringen och Läkemedelsförsäkringen.
 • Du ska få information som är anpassad just för dig om ditt hälsotillstånd och de metoder för undersökning, vård och behandling som finns.
 • Du ska få information om vårdgarantin och om möjligheten att välja vårdgivare.
 • Du ska få information om resultatet av undersökningar och behandlingar.
 • Du ska få veta hur du kan förebygga sjukdom eller skada. Habilitering och rehabilitering ska planeras i samverkan med dig.
 • Du har rätt att tacka nej till vård som erbjuds. Du behöver inte lägga in dig på sjukhus om du inte själv vill. Du har rätt att lämna sjukhuset när du vill. För person som vårdas med stöd av tvångslagstiftning gäller andra regler.
 • Ställ frågor och nöj dig inte förrän du fått ett svar som du förstår. Om du inte kan svenska eller om du är döv, hörsel- eller talskadad har du rätt till tolk.
 • Vid livshotande eller särskilt allvarlig sjukdom eller skada har du i vissa fall rätt till second opinion – en undersökning av en annan läkare än den du tidigare besökt.

Hälso- och sjukvårdslagen är grunden

Hälso- och sjukvårdslagen är grunden för sjukvårdens verksamhet. Lagen försäkrar befolkningen god hälsa och vård på lika villkor. Vårdens resurser fördelas i enlighet med människovärdeprincipen, behovs- och solidaritetsprincipen och kostnadseffektivitetsprincipen. Vården ska ges med respekt för alla människors lika värde. Den som har det största behovet ska ges företräde i vården.

Vid val mellan olika verksamhetsområden eller åtgärder bör man eftersträva en rimlig relation mellan kostnad och effekt, mätt i förbättrad hälsa och livskvalitet. Därutöver finns en mängd lagar och förordningar som reglerar sjukvårdens verksamhet. Vi har valt att redogöra för ett urval av dessa.