Kommunallagen (1991:900)

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kommunallagen är en lag som reglerar kommunernas och landstingens organisation och ansvarsområden.

Sverige är indelat i kommuner och landsting. Medlem av en kommun är den som är folkbokförd i kommunen, äger fast egendom i kommunen eller ska betala kommunalskatt där. Medlem av ett landsting är den som är medlem av en kommun inom landstinget.

I varje kommun och i varje landsting finns det en beslutande församling: kommunfullmäktige i kommunerna och landstingsfullmäktige i landstingen.

Landstingsstyrelse tillsätts av landstingsfullmäktige och kommunstyrelsen tillsätts av kommunfullmäktige. 

Styrelsen leder verksamheten och utövar uppsikt över nämnder samt förbereder beslut inför fullmäktige. Fullmäktige får inte ta beslut i ärenden som inte är förberedda av styrelsen eller av en nämnd med undantag för vissa uppräknade ärenden, till exempel personval eller revisionsärenden.

Fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen eller landstinget, främst

  1. mål och riktlinjer för verksamheten,
  2. budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor,
  3. nämndernas organisation och verksamhetsformer,
  4. val av ledamöter och ersättare i nämnder och beredningar,
  5. val av revisorer
  6. grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevald
  7. årsredovisning och ansvarsfrihet, samt
  8. folkomröstning i kommunen eller landstinget.[
  9. Fullmäktiges sammanträden är offentliga