Förvaltningsbesvär

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Förvaltningsbesvär gäller bara beslut som gäller en enskild person.

Vem kan överklaga?

Endast den som beslutet angår och som beslutet kan anses ha gått emot, kan överklaga ett beslut som överklagas genom förvaltningsbesvär.

Hur, när och till vem överklagar man?

Landstinget är är skyldigt att upplysa den som berörs av beslutet hur personen ska göra för att överklaga. Detta kallas besvärshänvisning. Här ska det framgå hur personen ska göra för att överklaga beslutet och vart överklagandet ska skickas. Vid en prövning av ett förvaltningsbesvär prövas både om beslutet är lagligt och också själva sakfrågan.

En person som fått ett överklagbart beslut har tre veckor på sig att besvära sig och tiden räknas från det datum då den enskilde fick beslutet.

Exempel på ett beslut som kan överklagas genom förvaltningsbesvär är beslut att inte utlämna en allmän handling eller vissa beslut av chefsöverläkaren i samband med tvångsvård. 

Reglerna finns i förvaltningslagen

Reglerna om förvaltningsbesvär finns i Förvaltningslagen. Den överprövande instansen (vanligtvis förvaltningsrätten, men beslut att inte utlämna allmänna handlingar prövas av kammarrätten) prövar såväl lagligheten som lämpligheten av beslutet. Lämpligheten prövas inom de ramar som den tillämpade lagen ger. Den överprövande instansen kan både upphäva beslutet och komma fram till ett annat beslut.