Offentlighets- och sekretesslagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) trädde i kraft vid halvårsskiftet 2009. Samtidigt upphörde den gamla sekretesslagen (1980:100) att gälla. Sekretess innebär ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en allmän handling eller på annat sätt.

Sekretessregler gäller för alla som arbetar eller deltar i arbetet inom hälso- och sjukvård, tandvård, habilitering och hjälpmedel. Detta innebär att sekretessreglerna även omfattar till exempel studerande, praktikanter, frivilligarbetare, förtroendevalda inom Landstinget Dalarna, lokalvårdare, vaktmästare, administratörer, konsulter, oberoende av arbetsgivare.

Alla uppgifter om patientens sjukdom, sinnesbeskaffenhet, familjeförhållanden, arbetsförmåga och sociala förhållanden, liksom även uppgift om att en person befinner sig på en vårdinrättning i egenskap av en patient, är sådant som räknas till vad lagen kallar "enskilds hälsotillstånd eller andra personliga förhållanden". Många sådana uppgifter finns inom hälso- och sjukvården. Uppgifterna finns i pappers- och datorjournaler, andra anteckningar, till exempel uppgifter som inkommit per fax eller via e-post, provsvar (skriftlig sekretess) eller som en kunskap hos personalen ("muntlig sekretess" dvs. tystnadsplikt).

Sekretess innebär att sådana uppgifter inte får föras vidare till vem som helst eller ligga lättåtkomliga för envar på skrivbord eller på datorskärm (se t.ex. reglering i 1 kap. 2 § Patientdatalagen – PDL).