Offentlighetsprincipen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En av hörnstenarna i ett demokratiskt samhälle är offentlighetsprincipen. Den innebär att myndigheternas verksamhet så långt som möjligt ska ske i öppna former. Därför är till exempel domstolsförhandlingar och beslutande församlingars sammanträden normalt offentliga.

Ett uttryck för offentlighetsprincipen är principen om handlingsoffentlighet. För att garantera insyn i riksdagens, regeringens och myndigheternas arbete har principen om handlingars offentlighet skrivits in i en av grundlagarna, Tryckfrihetsförordningen (TF).

Handlingsoffentligheten ger var och en rätt att begära att få del av allmänna handlingar och vanligtvis utan att behöva tala om varför eller vem man är. "Till främjande av ett fritt meningsutbyte och en allsidig upplysning skall varje svensk medborgare ha rätt att taga del av allmänna handlingar" (2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen, som enligt 14 kap. 5 § som regel gäller även utlänningar.)

Vad är allmänna handlingar?

Enligt tryckfrihetsförordningen (TF) är en handling varje "framställning i skrift eller bild samt upptagning som kan avlyssnas eller på annat sätt uppfattas med tekniska hjälpmedel". Vanligen är det brev, protokoll, beslut med mera. Men även e-post, fax, video- eller bandupptagningar och fotografier kan vara en handling.

En handling kan vara allmän eller inte allmän. Enligt TF är en handling allmän om den förvaras hos en myndighet är inkommen dit eller i sin slutliga form är upprättad där. Exempel på en handling som inte är allmän är en tjänstemans interna arbetsmaterial såsom utkast till skrivelse. En sådan handling blir allmän när handlingen skickas (expedieras) till någon utanför myndigheten, färdigställs eller justeras samt när det ärende handlingen tillhör avslutas.

Allmänna handlingar kan i sin tur vara offentliga eller sekretessbelagda, det vill säga hemliga. Alla allmänna handlingar som inte innehåller uppgifter som omfattas av sekretess är offentliga. Du har rätt att läsa en allmän offentlig handling.

Hur fort kan jag få handlingarna?

Enligt lagen ska allmänna offentliga handlingar lämnas ut "skyndsamt". Det innebär i praktiken att de ska lämnas ut omedelbart om du personligen besöker landstinget. Om det inte är självklart att uppgifterna i handlingen är allmänna eller kan omfattas av sekretess måste viss tid ges för landstinget att göra denna bedömning.

Utlämnande av allmän handling

Om du vill ta del av en allmän handling ska du vända dig till den myndighet som förvarar handlingen. Vänd dig till landstingets diarium vid landstingets centrala förvaltning för beställning av andra handlingar, än journalkopior, mailadress landstinget.dalarna@ltdalarna.se Din begäran att få ta del av en allmän handling ska prövas genast eller så snart som möjligt.

Prövningen omfattas av om handlingen är allmän och om den är offentlig eller helt eller delvis omfattas av sekretess. Prövningen görs i första hand av den tjänsteman som har handlingen i sin vård eller som genom rutiner i till exempel arbetsordning fått i uppgift att utföra detta. Det besked som lämnas är inte formellt ett beslut och kan därför inte överklagas.

För dig som privatperson

  • Om begäran avser kopia av journalhandlingar ska du vända dig direkt till den vårdenhet där du önskar kopior ifrån. Vad står i min journal? Om det är en tid sedan du var i kontakt med vården kan din journal ha överlämnats till Landstingsarkivet. Arkiv hos oss
  • Vid övriga allmänna handlingar kontaktar du den vårdenhet/verksamhet som har handlingen, är du osäker - ring diariet vid Central förvaltning på landstinget för vägledning. (mailadress: landstinget.dalarna@ltdalarna.se)
  • Om du önskar registerutdrag enligt Personuppgiftslagen ska du skriva till landstingets Personuppgiftsombud. Personuppgifter

Journalkopia

För att erhålla kopior av journal skicka förfrågan direkt till aktuell vårdenhet. Av begäran ska tydligt framgå vilka uppgifter som önskas, vilken tidsperiod som avses och från vilken vårdenhet.

Om begäran rör viss skada/sjukdom ska det tydligt framgå i begäran vilken skada eller sjukdom det rör sig om och om möjligt ungefärligt datum för skadetillfället samt från vilka enheter informationen önskas.

För att vi ska skicka kopior krävs samtycke från den enskilde. Vid skadereglering och vid anslutning till kollektiva försäkringar ska begäran om samtycke framställts först när det har uppkommit ett behov i det enskilda fallet. Gamla samtycken är giltiga till och med 2011-12-31 – därefter måste försäkringsbolagen alltid ha nya samtycken vid begäran om utlämnande av vårddokumentation.

En lagändring har inneburit att det införts krav på hur samtycket ska utformas. Samtycket ska lämnas på en av försäkringsbolaget särskilt upprättad handling. Samtycket ska vara utformat så att det är begränsat till att gälla under prövningen av en ansökan om försäkring eller under regleringen av en viss skada. Det infördes även regler om informationsplikt för försäkringsbolaget i samband med att ett samtycke begärs.

Patientskadeförsäkringen (LÖF) ger följande information om ändrade rutiner; Försäkringsbolag måste alltid begära samtycke till att hämta in uppgifter om en enskild persons hälsotillstånd. Tidigare har vi hämtat in samtycket i samband med att skadeanmälningsblanketten fyllts i. Då lagändringen träder i kraft får samtycket hämtas in först efter det att vi har tagit del av skadeanmälan. Är inte begäran fullständig kan den komma att skickas tillbaka för komplettering.

Det finns vissa lagstadgade undantag från kravet på samtycket från den enskilde. När ett sådant undantag är aktuellt ska det finnas en hänvisning till aktuellt lagrum på begäran.

Övriga allmänna handlingar

Se stycket "För dig som privatperson"

Får jag ta med mig handlingarna hem?

Du kan läsa handlingarna på plats och sedan lämna tillbaka dem. Du kan också skriva av dem eller be att få kopior och ta med dig. Landstinget har fastställt avgifter för kopior med mera av allmänna handlingar.

Var finns handlingarna?

Landstinget, samt alla andra offentliga förvaltningar, måste registrera, förvara och arkivera sina allmänna handlingar. De ska hållas ordnade, så att man lätt kan hitta det man söker.

Det är landstinget och landstingets bolag och stiftelser som ansvarar för att handlingarna registreras eller hålls ordnade så att det utan svårighet går att fastställa vilka handlingar som har kommit in eller upprättats.

Det vanligaste sättet att registrera handlingar är i ett diarium. Diariet är också är en allmän offentlig handling.

Vad innebär sekretess?

Handlingar som i sin helhet innehåller uppgifter som omfattas av sekretess brukar kallas hemliga handlingar eller sekretessbelagda handlingar. Syftet med sekretessen kan till exempel vara att skydda enskildas personliga och ekonomiska förhållanden eller landstingets ekonomiska intressen.

Av offentlighets- och sekretesslagen framgår vilka uppgifter som kan omfattas av sekretess och i vilken verksamhet.

Det innebär att landstinget, med stöd av lagen, avgör vilka uppgifter som omfattas av sekretess i samband med att någon begär att få ta del av uppgifterna.

Om du skickar ett brev till landstinget och skriver "hemligt", "förtroligt " eller "konfidentiellt" så kanske innehållet ändå inte bedöms omfattas av sekretess, om inte lagen medger det.

Du får vara anonym

Enligt lagen behöver du normalt inte tala om vem du är när du vill ta del av allmänna handlingar. Du behöver inte heller berätta varför du vill ha handlingarna.

För att landstinget ska kunna göra en sekretessprövning kan det ibland vara nödvändigt att veta vem som frågar efter uppgifterna och till vad de ska användas.

Om du vill klaga

Om handlingen inte kan lämnas ut därför att den inte är en allmän handling eller är sekretessbelagd ska tjänstemannen upplysa dig om att du kan få frågan prövad av myndigheten.

Om du nekas att ta del av en handling, ska du enligt lagen få ett skriftligt besked om detta. Om du då anser att landstinget har gjort fel, har du möjlighet att överklaga beslutet hos kammarrätten.

Om du tycker att utlämnandet av handlingen tar för lång tid, kan du klaga hos Justitieombudsmannen.

Mer att tänka på

Din egen korrespondens (brev, fax och e-post) med landstinget blir en allmän handling, som kan läsas av andra om inte uppgifterna omfattas av sekretess.

Du kan inte kringgå offentlighetsprincipen genom att skicka ett brev, i ett ärende som rör en landstings fråga, till tjänstemän eller förtroendevalda politiker på deras hemadresser. De är ändå skyldiga att se till att ditt brev registreras.

Tryckfrihetsförordningen (TF)

Tryckfrihetsförordningen (TF) är en av Sveriges grundlagar och antogs 1949. Den berör frågor gällande tryckfrihet, dess definition och restriktioner. Tryckfrihetsförordningen värnar om det fria ordet i tryckt form.

Förutom regler om tryckfrihet innehåller Tryckfrihetsförordningen även regler om meddelarskydd och om offentliga handlingar. Sverige är ensamt om att ha dessa principer så detaljerat reglerade i grundlag.

Tryckfrihetsförordningen tillåter var och en att uttrycka sin åsikt och att i olika former – som exempelvis i tidningar, på Internet eller i TV, utan att någon myndighet i förväg har läst – censurerat innehållet.