Nationell patientöversikt

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

2012 anslöt sig Landstinget Dalarna till Nationell patientöversikt (NPÖ). Det innebär för dig som är patient och boende eller skriven i Dalarna att viss information från landstingets journalsystem TakeCare kan bli tillgänglig för andra vårdgivare med ditt medgivande. Det är användbart om du blir akut sjuk någon annanstans i Sverige.

Syftet med NPÖ är att viktig medicinsk information ska finnas tillgänglig oavsett om du besöker ett landsting, en kommun eller en privat vårdgivare. Varken tid och geografisk tillhörighet ska spela någon roll. Med snabbare tillgång till rätt information ökar patientsäkerheten och du slipper upprepa din vårdhistorik om du behöver söka vård utanför länet.

Vad är NPÖ?

NPÖ ingår i en nationell IT-strategi för e-hälsa som samtliga landsting och regioner i Sverige står bakom. Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få åtkomst till patientinformation från flera vårdgivare, till exempel från en sjukhusklinik i ett annat län, under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke.

Patientöversikten ersätter inte patientjournaler, utan gör ett urval av information från dessa tillgänglig för fler vårdgivare runt om i landet. Vad man hittar i NPÖ beror på vilka vårdsystem och informationsmängder en viss vårdgivare har valt att tillgängliggöra i NPÖ.

Vilka vårdgivare har anslutits till NPÖ?

Inera AB är ett bolag som ägs av kommuner och landsting. Inera AB publicerar löpande förteckning över de landsting som anslutits till NPÖ.

Varje landsting ansvarar för att publicera vilka privata vårdgivare och/eller kommuner som indirekt anslutits till NPÖ via landstingens IT-system.

Förteckning över anslutna landsting

Indirekt anslutna vårdgivare som anslutits via landstingets IT-system

Om NPÖ på inera.se

Vem tar del av uppgifter?

Det är bara behörig hälso- och sjukvårdspersonal med e-tjänstelegitimation som har rätt att läsa journaluppgifterna i NPÖ. Förutom behörighet måste vårdpersonalen också ha en aktuell vårdrelation med patienten för att få ta del av uppgifterna.

Patienten ska alltid tillfrågas och lämna sitt samtycke. All hälso- och sjukvårdspersonal har tystnadsplikt och det går alltid att spåra vilka som läst information i NPÖ.

Uppgifter kan spärras av patienten

Den patient som inte vill att uppgifter ska göras tillgängliga via NPÖ kan begära en spärr. Vårdpersonalen har skyldighet att informera om vad en spärr skulle innebära. En konsekvens om man väljer att spärra information är till exempel att patienten själv måste berätta för vårdpersonalen vad de behöver veta för att kunna ge en bra och säker vård.

Kontaktuppgifter information om spärrar

Om du funderar på att spärra uppgifter kan du vända dig till landstingets spärrfunktion via kontaktuppgifter nedan för mer information.

E-post: journal.sparr@ltdalarna.se
Telefon: 023-49 23 00 (telefontid mån - fre kl. 08.00-09.00)