Sammanfattning patientdatalagen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Patientdatalagen trädde i kraft den 1 juli 2008. Lagen sätter ramarna för användningen av IT inom vården och har inneburit förbättrade möjligheter för olika aktörer inom hälso- och sjukvården att samverka.

Lagen syftar också till att öka patientsäkerheten och att säkerställa patientens rätt till integritet och självbestämmande.

Den nya Patientdatalagen ger patienten rättigheter att;

  • få en kort anteckning om en avvikande mening införd i patientjournalen
  • spärra uppgifter som finns hos en vårdenhet för andra vårdenheter
  • motsätta dig att journaluppgifterna tillgängliggörs för andra vårdgivare i system innebärande sammanhållen journalföring
  • motsätta dig att personuppgifterna behandlas i ett nationellt eller regionalt kvalitetsregister
  • få så kallat loggutdrag, det vill säga information om den åtkomst som förekommit
  • mot en avgift få information om eller på plats ta del av innehållet i journalen
  • begära så kallad förstöring av journaluppgifter hos Socialstyrelsen

Nytt journalsystem för säkrare vård

Mot bakgrund av de krav som ställs i Patientdatalagen, bland annat om patientens rätt till spärr av information samt möjligheten för vårdgivare att ingå i system för sammanhållen journalföring, har Landstinget Dalarna upphandlat ett nytt journalsystem.

Journalsystemet kommer att bli gemensamt för hela hälso- och sjukvården, vilket är en skillnad från tidigare då journalsystemen varit uppdelade mellan sjukhusklinikerna och vårdcentralerna.

Det nya gemensamma journalsystemet gör det bland annat möjligt för vårdpersonalen att följa patientens vårdprocess på ett bättre sätt och få tillgång till rätt patientinformation vid rätt tillfälle. Det ger personalen förutsättningar att kunna ge en ännu säkrare och bättre vård. Det är bara den vårdpersonal som behöver informationen i sitt arbete för att ge patienten vård som har rätt att läsa patientens journal.

Det nya systemet förs in succesivt med början våren 2012. Om allt går enligt plan kommer det nya journalsystemet att vara infört i hela landstinget 2013.