Vårdgivare som ingår i sammanhållen journalföring

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna deltar i flera olika system för sammanhållen journalföring, här kan du läsa om vilka.

Privata vårdcentraler med avtal

Privata vårdcentraler som tecknar avtal om Hälsoval ingår samtidigt avtal om sammanhållen journalföring. Det innebär att landstinget och den privatägda vårdcentralen ömsesidigt tillgängliggör journaluppgifter och att direktåtkomst till patientuppgifter får ske om patienten samtycker till det.

Landstingets huvudjournalsystem TakeCare har avskilda databaser för varje vårdgivare som ingår i systemet. Det finns också ett antal ytterligare IT-system som utgör så kallade stödsystem som också kan nås genom direktåtkomst.

Gagnefs kommun

Landstinget har tecknat avtal om sammanhållen journalföring med Gagnefs kommun. Personal inom kommunen som utför hälso- och sjukvård eller administration i samband med vården kan med stöd av patientens samtycke läsa i landstingets nuvarande journalsystemet Journal III. Journal III kommer under 2013 att ersättas av det nya journalsystemet TakeCare.

Andra vårdgivare i Sverige

Via Nationell patientöversikt (NPÖ)

I september 2012 kommer Landstinget Dalarna att anslutas till Nationell Patientöversikt (NPÖ). Via NPÖ kan behörig vårdpersonal få åtkomst till patientinformation från andra vårdgivare, till exempel från en sjukhusklinik i ett annat län, under förutsättning av att patienten ger sitt samtycke. Ambitionen med NPÖ är att det ska bli nationellt täckande och innehålla utdrag från många vårdsystem i olika landsting. Det är alltså inte en stor komplett journal.

Vad man hittar i NPÖ beror på vilka vårdsystem och informationsmängder en vårdgivare har valt att ansluta. Vilka uppgifter som publiceras i NPÖ och vilka olika vårdgivare som anslutits till NPÖ kan du se på Ineras webbsida.

Anslutna landsting till Nationell patientöversikt (NPÖ)

Om NPÖ på inera.se 

Mer information om NPÖ i Dalarna

Via Nationella e-Hälsotjänster

Landsting och kommuner har tagit fram ett antal IT tjänster som innebär sammanhållen journalföring. Två exempel på sådana IT tjänster är Sammanhållen läkemedelsinformation (SIL) och Pascal. Pascal är ett system som idag bara publicerar dosordinationer, men har som ambition att utvecklas till ett system som ska kunna ge en samlad bild av patientens läkemedelsinformation. En förteckning över vårdgivare som tecknat nationella avtal (så kallade modellavtal) hittar du nedan.

Vårdgivare som tecknat nationella avtal