Innehållet i journalen

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Information om vad patientjournalen innehåller.

I Patientsäkerhetslagen står det att du som patient ska få ett jämlikt och respektfullt bemötande och ges möjlighet till självbestämmande och delaktighet. Det är därför viktigt att du förstår vad som står i din journal.

Om du inte förstår vad det står i journalen kan du begära att vårdpersonalen förklarar det.

Språkkrav på patientjournalen

Din patientjournal ska skrivas på svenska, vara tydligt utformad och så lätt som möjligt för dig att förstå. Fackuttryck får bara användas när de är nödvändiga för journalens tydlighet. Förkortningar får bara användas om de är allmänt vedertagna i samhället, men inte annars.

Rättelse och avvikande mening

Om du som patient anser att en uppgift är oriktig kan du begära att uppgiften rättas. Om den som ansvarar för journalen är ense med dig ska en rättelse göras i journalen. Om ni inte är ense, om du anser att en uppgift i patientjournalen är missvisande eller om du har en avvikande mening, ska din avvikande uppfattning antecknas i din journal.

Landstinget kan bli ersättningsskyldigt om dina personuppgifter behandlars uppgifter i strid med gällande lag.

Förstöring

Du kan begära att dina journaluppgifter förstörs genom att ansöka om detta till inspektionen för vård och omsorg, IVO.

Klagomål

Om du har klagomål bör du i första hand vända dig till den klinik eller vårdcentral som berörs av klagomålet. Du kan också vända dig till Patientnämnden eller till Socialstyrelsens klagomålshantering.