Personuppgiftslagen - PuL

Stäng

Kontakt

Personuppgiftsombud

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 PUL.Ombud@ltdalarna.se

Personuppgiftsansvarig

Landstingsstyrelsen Box 712 791 29 Falun landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Varje gång du besöker hälso- och sjukvården inom Landstinget Dalarna registreras dina personuppgifter elektroniskt i datorer. Ibland kan vi också behöva skicka uppgifter till andra vårdgivare, myndigheter eller nationella kvalitetsregister.

Personuppgifterna finns bland annat i:

  • journaler
  • laboratorieregister
  • administrativa register
  • biobanker
  • kvalitetsregister
  • statistik- och uppföljningsregister
  • vård-, ekonomi- och personaladministrativa register

Landstingsstyrelsen är personuppgiftsansvarig för hälso- och sjukvårdens register, biobanksregister och administrativa register. Varje kvalitetsregister har en centralt utsedd personuppgiftsansvarig.

Vilka uppgifter sparas?

Det finns cirka 300 olika personregister inom Landstinget Dalarna för olika ändamål.

Journalsystem

Journalsystemen är en form av personregister. De uppgifter som ingår i de personregister som utgör journalsystem är till exempel personnummer, namn, adress, telefon, nära anhörig och vid vilka tillfällen du fått vård. I journalerna finns det också uppgifter om vad du behandlats för och vilka mediciner du fått.

Kvalitetsregister

I kvalitetsregistren samlas uppgifter om behandling och resultat för olika patientgrupper från hela landet. De används för att jämföra vården mellan olika sjukhus, vårdcentraler, tandläkarmottagningar, sjukhem och äldreboenden.

Biobanksregister

I biobanksregistren sparas vävnadsprover som tagits från människa eller foster. De kan användas för att följa upp och kontrollera din egen vård eller användas för forskning, förebyggande eller kontrollerande verksamhet.