Patientnämnden

Stäng

Kontakt

Patientnämnden Dalarna

Landstingshuset, Vasagatan 27 Box 712, 791 29 Falun 023-49 01 00 patientnamnden@ltdalarna.se

Susanne Andersson

T. f. Förvaltningschef

Landstingshuset, Vasagatan 27 Box 712, 791 29 Falun 023-49 02 11 susanne.a.andersson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Händer som tröstar. Foto: Mostphotos

Patientnämnden har till uppgift att främja kontakterna mellan patienter och hälso- och sjukvårdspersonal.

Vi övertar inte ditt problem utan du är helt delaktig i ärendets utredning. Dina problem kan vara en vägvisare för att till exempel förbättra rutiner, organisation och liknande. Ärendena redovisas avidentifierade på patientnämndens sammanträden.

Vi förmedlar information om:

Patientämnden består av sju ledamöter och sju ersättare som alla utses av landstingsfullmäktige. Till sitt förfogande har nämnden ett kansli som finns i landstingshuset i Falun. Samtliga ledamöter och tjänstemän har tystnadsplikt.

Nämnden övertar inte ansvar och befogenheter från vårdgivaren. Nämnden har inga disciplinära befogenheter.

Patientnämndens huvuduppgifter är att:

  • Ge den information du behöver för att ta tillvara dina intressen inom vården.
  • Underlätta dina kontakter med vårdpersonal.
  • Informera om övriga myndigheter och instanser som du kan vända dig till.
  • Hjälpa till att reda ut problem genom kontakter med vårdgivare.
  • Medverka till att förbättra vården genom att föra förslag och synpunkter tillbaka till vården.
  • Medverka i patientsäkerhetsarbetet.
  • Utse stödpersoner till patienter som vårdas enligt lagar om tvångsvård inom psykiatrin.

Patientnämndens ledamöter och personal arbetar under tystnadsplikt.

Har du frågor, välkommen att kontakta oss. Se kontaktuppgifter ovan under "Visa kontakt".