Forsknings- och utvecklingsenheten vid Rättspsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

FoU-enheten har varit verksam sedan halvårsskiftet 2000.

Syftet med forsknings- och utvecklingsenheten är att främja lokal forsknings- och utvecklingsverksamhet. Verksamheten verkar för vetenskaplig förankring och kvalitetssäkring avseende diagnostik, behandling, omvårdnad och eftervård. Forsknings- och kvalitetssäkringsinsatser pågår också med avseende på bedömning, kommunikation och hantering av risk för återfall i våldsbrott.

Forskningsenhetens verksamhet

FoU-enhetens verksamhet planeras bestå av följande:

Ett samarbete med Högskolan i Falun , främst rörande sjuksköterskeutbildningen där FoU-enheten bistår Högskolan med stöd vid praktik samt handledning till uppsatsskrivande studenter. Vidare bistår vi Högskolan med föreläsningar om forskning och kliniska tillämpningar inom rättspsykiatrins område

Kunskapsinhämtning om och införande av ett lokalt kvalitetsregister för RPK.

För närvarande genomförs en aktivitetsstudie på RPK som syftar till att kartlägga vårdinnehållet.

En inventering av behandlingsmodeller möjliga att använda vid RPK. Med behandlingsmodeller avses här modeller av mer omfattande karaktär än enskilda interventioner. Här har en del preliminära kontakter tagits med rättspsykiatriska kliniker och företrädare för dessa. Detta både i Sverige och utomlands.

Seminarieserien som har bedrivits från starten skall fortsätta med ungefär samma frekvens och variation på innehållet.

En del kortare utbildningar (2 heldagar) avseende riskbedömningar har tidigare genomförts med personal vid RPK. Dessa kommer att kompletteras med ytterligare några sådana under perioden.