Enhet 52 vid Rättpsykiatriska kliniken

Stäng

Kontakt

Rättspsykiatriska kliniken

Vedgårdsvägen 6, Box 350 783 27 Säter rpk.sater@ltdalarna.se

Ulf Björnfot

Verksamhetschef

0225-49 43 66 Skicka epost

Susanne Nyberg

Chefsöverläkare

070-697 25 24 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Rättpsykiatriska kliniken är en klinik för vård och behandling av psykiskt störda lagöverträdare. Vid kliniken finns 9 vårdenheter med sammanlagt 78 vårdplatser. På enhet 52 finns 12 vårdplatser.

Team 52

Team 52 är en enhet för patienter med i huvudsak mycket långa vårdtider. Patienterna är mycket svårt funktionsnedsatta och den vanligaste diagnosen är schizofreni varav flertalet även har en missbruksdiagnos. De flesta är dömda till rättspsykiatrisk vård (LRV) med eller utan utskrivningsprövning men några vårdas även med lagstöd av Lagen om psykiatrisk tvångsvård (LPT).
På avdelningen vårdas både kvinnliga och manliga patienter.

Vi försöker att i en så hemlik miljö som möjligt, arbeta med att ge god omvårdnad och att sätta gränser. Vårt huvudsakliga arbete går ut på ADL-träning och att få patienten att bibehålla de färdigheter de har. Vårt arbete innebär också att skydda samhället mot våra patienter, en del är även själdestruktiva vilket gör att vi även får försöka att skydda dem mot sig själva.

Personalen arbetar i vårdlag, med sjuksköterska och skötare i nära samarbete, utifrån den individuellt upprättade vårdplanen. Denna ligger till grund för behandlings och omvårdnadsarbetet och uppdateras regelbundet minst var 6:e månad. Funktions-bedömning (AMPS) och riskbedömning (HCR-20) kompletterar vårdplanen. Arbetet fokuserar på motivation och återhämtning på längre sikt. Samarbete sker också med patientens hemkommun, öppenvårds psykiatri och i förekommande fall patientens anhöriga.

Enheten har ett nära samarbete med behandlingsteamet som består av specialistläkare, psykolog, kurator och arbetsterapeut och vid behov missbruksterapeut. Utifrån patientens individuella vårdplan och behov kan även andra insatser göras.