Rehabiliteringsmedicin

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Patient får hjälp med rehabilitering.

Med god kvalitet och tillgänglighet för patienten ska rehabiliteringsmedicinsk vård bedrivas för befolkningen i Dalarnas län. Det ska finnas både sluten och öppen vårdform med ett särskilt ansvar för multisjuka samt personer med kombinerade eller svåra funktionshinder samt för rehabilitering för godartad smärttillstånd från rörelse och stödjeorganen.

Definition

Rehabiliteringsmedicin är inriktad mot att ge patienter med fysiska, kognitiva, psykiska och sociala funktionshinder i yrkesverksam ålder en teamsammansatt rehabilitering.

Rehabiliteringsmedicin ska kunna erbjuda metoder för att höja patientens funktions-, aktivitets- och copingförmåga (= förmåga till mentalt förhållningssätt), insikt och motivation.

I specialiteten ingår en kompetens att koordinera alla insatser i rehab/vårdkedjan. Detta betyder förmåga att analysera, planera och genomföra rehabprocessen i samarbete med patienten, anhöriga och andra aktörer.

Organisation

Rehabiliteringsmedicin är en länsspecialitet.

Slutenvården är lokaliserad till Falu lasarett med 10 vårdplatser. Rehabiliteringsmedicins öppenvård med Neuro- och hjärnskadesektionerna stöder de lokala öppenvårdsenheterna belägna vid GerRehabklinikerna.

Smärtrehabiliteringen är belägen i Säter