Specialiserad palliativ vård

Stäng

Kontakt

Maud Karlsson

Verksamhetschef

070-359 71 06 maud.e.karlsson@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Yngre hand som håller trönstande i en äldre hand.

Palliativ vård är lindrande vård och behandling. Den riktar sig till patienter med långt framskriden sjukdom med begränsad prognos och där omsorg och behandling inriktar sig på livskvalitet.

Palliativ vård innebär ett aktivt behandlingsalternativ när bot inte längre är möjlig.

Den palliativa vården innefattar olika former av medicinsk behandling och avancerade omvårdnadsinsatser.

Vården bygger på fyra stöttepelare:

  • Symtomkontroll
  • Existentiellt stöd
  • Psykosocialt stöd
  • Teamarbete

Symtomkontroll

Innebär att stor vikt läggs vid att förebygga och behandla symtom. Symtomkontrollen är essentiell och utan en god sådan förhindras den döende och de anhöriga att använda tiden på ett meningsfullt sätt. Det är viktigt att personalen kan tolka tecken på förändringar som kan vara signaler på att något håller på att inträffa i sjukdomsförloppet. Vanliga symtom är till exempel smärta eller illamående.

Existentiellt stöd

Att vara svårt sjuk innebär att vi gör en rad förluster: Vi förlorar hastigt eller gradvis funktioner som tidigare tagits för givet. Ofta sluter vi också vår krets. Tiden är begränsad och mer dyrbar än någonsin. Frågor om vår ändlighet och vad det blev av våra liv blir ofta centrala. Den palliativa vården erbjuder en miljö där frågor av detta slag ges tid och utrymme. Döden göms inte undan utan ses som en naturlig del av livet. Vården fokuserar på att kunna leva tills döden inträder.

Psykosocialt stöd

Det innebär ett svårt arbete för den sjuke och de anhöriga att anpassa sig till de nya roller som sjukdomen kräver. Detta arbete är kontinuerligt och växlar under sjukdomsförloppet. Det kan innebära att hantera och försöka acceptera kroppsliga begränsningar men också att hantera de rollförluster som sjukdomen medför, som att inte längre kunna ta ansvar för matlagning och planering av hushållsarbete. Den palliativa vården syftar till att begränsa rollförluster och stödja det arbete som behövs för att vidmakthålla sociala funktioner eller om detta inte är möjligt minska de psykologiska trauman som förlusten innebär.

Teamarbete

Det är den sjuka människan och de närstående som tillsammans med olika vårdgivare skapar den vård som patienten har behov av. Läkare, sjuksköterska, kurator, dietist, sjukgymnast, arbetsterapeut och präst har specifika kunskaper som den sjuka människan kan behöva. I teamet är allas kunskaper lika viktiga och utgör grunden för ett professionellt omhändertagande. Varje möte med en människa, innebär att vi tillsammans lägger ett pussel, där vi har olika stora bitar beroende på den individ vi vårdar.

Teamet samarbetar också med olika specialister, som onkolog, kirurg, anestesiolog och medicinläkare, etc.