Utvärdering LIA

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utvärdering av LIA perioden, Grundläggande psykiatrisk omvårdnad (25 Yh poäng)

Syftet med denna enkät är att utvärdera kvaliteten av LIA perioden. Resultatet av undersökningen kommer användas för att förbättra och utveckla detta kursmoment i framtiden.

Sist i enkäten finns "Skicka" knappen som skickar Din utvärdering till Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. Du får också en bekräftelse på att din enkät har mottagits. I bekräftelsen finns möjlighet att lämna egna kommentarer.

Samtliga fält som är markerade med * är tvingande

Har haft LIA placering inom:*Läs följande påståenden och bedöm i vilken utsträckning dessa 21 påståenden stämmer med din upplevelser av LIA perioden. Markera lämpligt alternativ.

1. Jag fick ett bra bemötande av personalen på min LIA placering.*
2. Jag har fått bra information om hur den psykiatriska verksamehten är organiserad.*
3. Jag har fått bra information om den lagstiftning som styr vården.*
4. Jag har lärt mig vad ett "professionellt förhållningssätt" innebär i praktiken.*
5. Jag har aktivt deltagit i det dagliga omvårdnadsarbetet.*
6. Jag har kontinuerligt haft avsatta tider för att diskutera och reflektera med mina handledare.*
7. Min handledning har varit mycket professionell.*
8. Det har funnits tillräckligt med tid avsatt för min handledare att ge mig handledning.*
9. Jag har själv fått ta eget ansvar för olika omvårdnadsuppgifter.*
10. Jag har känt mig delaktig i arbetsgruppen.*
11. Jag har fått för svåra arbetsuppgifter.*
12. Personalen har varit avvisande mot mig.*
13. Jag har mest blivit lämnad för mig själv.*
14. Mina erfarenheter från LIA perioden har gett mig ny kunskap inom ämnesområdet.*
15. Jag skulle vilja arbeta inom detta verksamhetsområde.*
 
Betygsätt din LIA-placering:
Ange helhetsbetyget för din LIA-period utifrån följande indelning....
 
16. Delaktighet i verksamheten.*17. Handledning.*18. Förvärvad ny kunskap.*19. Bemötande från omvårdnadspersonal.*20. Bemötandet från annan personal.*21. Den totala kvaliten av hela LIA-perioden.*