Utvärdering

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Utvärdering kursen Psykiatrisk omvårdnadsarbete (30 Yh poäng)

Syftet med denna enkät är att utvärdera kvaliteten av kursen Psykiatrisk omvårdnadsarbete (30 Yh poäng). Resultatet av undersökningen kommer användas för att förbättra och utveckla detta kursmoment i framtiden.

Sist i enkäten finns "Skicka" knappen som skickar Din utvärdering till Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter. Du får också en bekräftelse på att din enkät har mottagits. I bekräftelsen finns möjlighet att lämna egna kommentarer.

Samtliga fält som är markerade med * är tvingande

Läs följande påståenden och bedöm i vilken utsträckning dessa 17 påståenden stämmer med din uppfattning. Markera lämpligt alternativ.

1. Jag tycker att studieuppgifterna på denna delkurs har varit relevanta mot kursmålen*

2. Jag har haft tillräckligt med tid för att arbeta med mina studieuppgifter.*

3. Seminarieföreläsningen med Mats Hedin gav mig bra kunskap om skötarens förhållningssätt inom psykiatrin.*

4. Seminarieföreläsningen med Mats Hedin inspirerade mig inom detta område.*

5. Arbetet i studiegruppen har fungerat bra.*

6. Jag känner mig delaktig i min studiegrupp.*

7. Jag har fått det stöd från mina lärare som jag efterfrågat.*

8. Jag känner mig trygg i min studiegrupp.*

9. Det är bara vissa i arbetsgruppen som tar ansvar för att läsa studieuppgifterna.*

10. Vi har ändamålsenliga lokaler för studiegruppsarbetet.*

11. Studielitteraturen på denna delkurs har varit på rätt kunskapsnivå för mig.*

12. Kommunikationen via FC har fungerat bra under denna delkurs.*

13. Examinationsuppgifterna har stimulerat mig att söka mer kunskap inom området.*

14. Examinationsuppgifterna har varit för svåra för mig.*

15. De teoretiska och praktiska momenten har flätats samman på ett bra sätt under kursen.*

16. Den totala kvaliteten på denna delkurs har varit mycket hög.*

17. Mina synpunkter på kursen innehåll och upplägg tas på allvar.*