ERS�TTNINGSREGLER VID SJUKRESOR

I

LANDSTINGET DALARNA

 

Utkast 2002-03-08

 

 


INNEH�LLSF�RTECKNING

ERS�TTNINGSBER�TTIGADE RESOR�� 1

PERSONER SOM HAR R�TT TILL RESEERS�TTNING�� 1

ERS�TTNING F�R RESA TILL V�RDGIVARE�� 2

ERS�TTNING F�R RESA FR�N V�RDGIVARE�� 2

ERS�TTNINGSREGLER�� 2

Resa med t�g och buss2

Resa med sjukreselinje3

Resa med privat bil 3

Resa med flyg�� 3

Resa med taxi - specialfordon�� 3

BER�KNING AV RESEKOSTNAD�� 4

Allm�n kollektivtrafik4

Privat bil 4

Taxi - specialfordon�� 4

EGENAVGIFT PER ENKELRESA�� 4

�VERNATTNING�� 5

F�LJESLAGARE�� 5

SJUKT BARN�� 5

INTYG�� 5

PR�VNING AV RESEERS�TTNING OCH MEDICINSKA BED�MNINGAR�� 6

H�GKOSTNADSSKYDD�� 6

UTOML�NSPATIENTER�� 6

UTBETALNING AV RESEKOSTNADER�� 6

�VRIGA BEST�MMELSER�� 6

Rehabilitering utomlands6

Arbetsresa7

Donator7

F�rebyggande h�lsov�rd�� 7

F�retagsh�lsov�rd�� 7

F�rlossning�� 7

Patientutbildning�� 7

Tillhandah�llande av hj�lpmedel 7

Riksf�rs�kringsverkets sjukhus7

Permissions- samt �verflyttningsresor7

YTTERLIGARE F�RESKRIFTER�� 8

 

 

 


ERS�TTNINGSREGLER VID SJUKRESOR

 

 

ERS�TTNINGSBER�TTIGADE RESOR

� 1

I lagen om resekostnadsers�ttning vid sjukresor (SFS 1991:419) regle�ras n�r reseers�ttning skall utg�. Samtidigt anges att resekostnadser�s�ttning ber�knas enligt de grunder sjukv�rdshuvudmannen fastst�ller.

 

Ers�ttning f�r reskostnader skall l�m�nas vid s�dan v�rd och behandling som avses

 

1.        i samband med �ppen h�lso- och sjukv�rd som anordnas av staten, ett landsting eller en kommun som inte ing�r i ett landsting eller i samband med sjukhusv�rd en�ligt 2 kap 4 � lagen (1962:381) om allm�n f�rs�kring.

2.        i samband med r�dgivning enligt lagen (1974:525) om ers�ttning f�r viss f�delsekontrollerande verksamhet.

3.        vid resor till och fr�n sjukhus eller l�kare som f�ranleds av en un�ders�kning enligt f�rordningen (1975:1157) f�r vissa l�karutl�tanden.

4.        i samband med tillhandah�llande av hj�lpmedel �t funktionshind�rade, se �ven 30 �.

5.        i samband med tandv�rd som avses i 2 kap 3 � lagen om all�m�n f�rs�kring.

6.        vid bes�k som med anledning av sjukdom g�rs hos l�kare inom studerandeorganisationernas h�lsov�rd, f�r vilken stadsbidrag betalas ut.

7.        i samband med konvalescentv�rd p� konvalescenthem uppf�rt p� Riksf�rs�kringsverkets (RFV:s) f�rteckning.

8.        vid bes�k f�r sjukv�rdande be�handling som ges enligt lagen (1993:387) om st�d och service till vissa funktionshindrade.

9.        vid hemtransport av nordisk med�borgare enligt nordiska konven�tionen om social trygghet (SFS 1981:1284).

10.   vid v�rd vid enskild v�rdinr�ttning efter remiss godk�nd av lands�tinget eller v�rd enligt avtal med landstinget.

11.   vid resor som sker i samband med v�rd enligt gr�nssjukv�rds�f�rordningen (1962:390).

 

 

PERSONER SOM HAR R�TT TILL RESEERS�TTNING

� 2

R�tt till ers�ttning vid sjukresor har personer som �r f�rs�krade enligt Lagen om Allm�n F�rs�kring.

 

Personer som �r bosatta (folkbok�f�rda) inom Dalarnas l�ns landsting.

 

Personer som omfattas av internatio�nell �verenskommelse om social trygghet, f�rordning (EU) 1408/71 eller konvention (se bilaga 1).

 

Svenska medborgare som �r av svensk arbetsgivare uts�nd persons familjemedlem, samt mission�r, pr�st eller volont�r i utvecklingsland vid akut och planerad �ppen och sluten sjukv�rd under vistelse i Sverige.

 

Svensk medborgare, bosatt utanf�r EU-omr�det eller i land med vilket Sverige inte har n�gon konvention, vid akut �ppen och akut sluten sjuk�v�rd. V�rden skall s�kas i det lands�ting d�r v�rdbehovet uppkom.

 

Asyls�kande som bor inom Dalarnas l�ns landsting.

 

 

ERS�TTNING F�R RESA TILL V�RDGIVARE

� 3

Vid resa till v�rdinr�ttning inom pri�m�rv�rden l�mnas ers�ttning f�r re�sa till den v�rdcentral patienten valt att tillh�ra. Vid sjukhusv�rd l�mnas ers�ttning f�r resa till sjukhus inom l�net.

 

I de fall patient v�ljer att v�rdas i ett av landstingen som Landstinget Da�larna tecknat avtal om valfrihet med, ers�tts endast resekostnader f�r v�rd utf�rd i de landsting som gr�nsar till Dalarnas l�ns landsting. F�r n�rva�rande har avtal om valfrihetsv�rd tecknats med landstingen i G�vle�borg, S�rmland, Uppsala, V�stman�land och �rebro. Resekostnaden er�s�tts s�ledes endast vid val�frihets�v�rd i landstingen G�vleborg, V�st�manland och �rebro.

 

Om patient efter remiss kallas till h�gspecialiserad v�rd utanf�r hem�landstinget ers�tts kostnad f�r resa fr�n bostaden till v�rdinr�ttningen.

 

Reseers�ttning i annat fall �n som avses ovan f�r resa till v�rdinr�ttning utanf�r hemlandstinget l�mnas till n�rmaste v�rdinr�ttning som kan ge n�dv�ndig v�rd.

 

 

ERS�TTNING F�R RESA FR�N V�RDGIVARE

� 4

�terresa anses p�b�rjad vid den mottagning eller v�rdinr�ttning till vil�ken ers�ttning f�r framresa ber�k�nats. Detta g�ller dock inte om �ver�flyttningsresa f�retagits genom lands�tingets f�rsorg.

 

Efter v�rd inom hemlandstinget eller i grannlandsting enligt avtal om valfri�hetsv�rd l�mnas ers�ttning f�r �ter�resan till bostaden eller, om framre�san varit akut, �ven till den plats var�ifr�n framresan p�b�rjades.

 

Patient som, efter remiss, erh�llit sjukv�rd utanf�r l�net �r �ven ber�tti�gad till ers�ttning f�r �terresan till bo�staden.

 

N�r det ur v�rdsynpunkt �r motiverat kan reseers�ttning efter sjukhusv�rd �ven l�mnas f�r resa till annan plats �n bostaden eller den plats varifr�n framresa gjordes. N�gon ytterligare ers�ttning f�r resan till bostaden eller den plats varifr�n resan till v�rdinr�tt�ningen p�b�rjades l�mnas inte.

 

Motiverat ur v�rdsynpunkt inneb�r att v�rdgivare har intygat resa till annan plats �n bostaden eller fr�n den plats patienten kom.

 

 

ERS�TTNINGSREGLER

� 5 Hemadressen g�ller

Planerade sjukresor skall alltid er�s�ttas med utg�ngspunkt fr�n pati�entens folkbokf�ringsadress. Det in�neb�r att resa mellan fritidsbostad och v�rdinr�ttning inte ers�tts.

 

� 6 Resa med t�g och buss

F�r att erh�lla ers�ttning f�r rese�kostnaden till och fr�n v�rdinr�tt�ningen skall i f�rsta hand f�rdmedel i allm�n kollektivtrafik anv�ndas. �r detta inte m�jligt f�r annat f�rdmedel nyttjas.

 

Resa med Dalatrafik och T�g i Berg�slagen ers�tts utan tillst�ndspr�vning. Anslutning till och fr�n l�mplig h�ll�plats/by�tespunkt ers�tts med det f�rds�tt som anv�nts och godk�nts utan av�drag f�r egenavgift. Anslut�ning med taxi skall best�llas via LD Sjukresor.

 

L�ngv�ga resa med buss i linjetrafik och l�ngv�ga resa med t�g d�r rese�kostnaden �verstiger 500 kr skall be�st�llas via LD Sjukresor. Intyg fr�n v�rdgivaren skall finnas.

 

� 7 Resa med sjukreselinje

Resa med sjukreselinje �r kostnadsfri f�r patienten. Anslutning till och fr�n sjukreselinje ers�tts med det f�rds�tt som anv�nts och godk�nts utan av�drag f�r egenavgift. Resa med sjuk�reselinje och eventuell anslutning med taxi skall best�llas via LD Sjuk�resor.

 

� 8 Resa med privat bil

Resa med privat bil �r ers�ttningsbe�r�ttigad. Resan m�ste vara styrkt av v�rdgivaren. Ingen extra ers�ttning medges f�r f�ljeslagare. Parkerings�avgift ers�tts inte.

 

Om patient, som beviljats resa med taxi, ist�llet blir skjutsad till eller fr�n v�rdgivare med privat bil utg�r ers�tt�ning f�r b�de resan och f�r fordonets fram- och returk�rning.

 

� 9 Resa med flyg

Behovet av flygresa skall intygas av remitterande v�rdgivare. �ven an�slutningstaxi ers�tts n�r pati�entens medicinska tillst�nd s� kr�ver. Resan skall alltid best�llas via LD Sjukresor.

 

� 10 Resa med taxi - special�fordon

Ers�ttning f�r resa med taxi eller spe�cialfordon l�mnas endast om inte an�nat billigare f�rds�tt kunnat anv�ndas p� grund av patientens medicinska tillst�nd. Det skall alltid vara medi�cinskt styrkt genom intyg fr�n v�rdgi�varen att patientens tillst�nd utesluter transport med kollektiva f�rdmedel.

 

Om v�rdgivaren bed�mer att patien�ten kommer att vara i behov av taxi�transport till och fr�n sjukv�rden un�der en tid fram�t, skall intyg utf�rdas att g�lla under denna tidsperiod.

 

Patient som av medicinska sk�l be�viljats f�rdtj�nst fr�n sin hemkommun, till�ts att f�reta resa med taxi eller specialfordon utan ytterligare till�st�ndspr�vning.

 

Resa med taxi eller specialfordon skall alltid best�l�las via LD Sjukresors best�llnings�central. Undantag fr�n denna skyl�dighet kan medges om resan motive�rats av ett akut v�rdbehov.

 

Taxi eller specialfordon, som LD sjuk�resor anvisar, skall anv�ndas f�r transportuppdragen enligt avtal som g�ller mellan landstinget och kon�trakterade entrepren�rer. Intyg som medger undantag fr�n denna regel godtas inte.

 

Vid resa med taxi eller specialfordon �r den resande skyldig att acceptera sam�kning med andra resen�rer f�r att erh�lla ers�ttning f�r resekostna�den. Den resandes skyldigheter g�ller �ven om samord�ningen �kar v�nte�tiden mellan trans�port och bes�k p� v�rdinr�ttning.

 

F�r patient som av medicinska sk�l beviljats resa med taxi eller special�fordon g�ller att v�ntetiden p� fordo�net f�r h�gst uppg� till 60 minuter fr�n avtalad tid.

 

Bristf�llig kollektivtrafik eller d�r v�n�tetiden f�r hemresa med kollektiva f�rd�medel �verstiger 2 timmar kan ber�t�tiga till taxiresa. I detta fall �r det v�rdgivaren som bed�mer om pati�enten skall beviljas resa med taxi el�ler specialfordon.

 

 

BER�KNING AV RESEKOST�NAD

� 11 Allm�n kollektivtrafik

Vid uppvisande av l�karv�rdskvitto, kallelse eller s�rskilt f�rdbevis, som utf�rdats av v�rdgivaren, �ker patient gratis med Dalatrafik. Vid resa d�r patienten l�st biljett f�r resan �terbe�talas hela biljettkostnaden.

 

Vid resa med T�g i Bergslagen �ter�betalas hela resekostnaden. Biljetten tillsammans med kallelse eller l�kar�v�rdskvitto skall skickas till LD Sjuk�resor.

 

Resekostnaden f�r l�ngv�ga resa ber�knas vid resa med buss och t�g i allm�n trafik enligt g�llande taxa i billigaste f�rdklass. Biljetten tillsam�mans med intyget fr�n v�rdgivaren skall skickas till LD Sjukresor.

 

F�ljeslagare beta�lar fullt biljettpris enligt g�llande taxa som emellertid �terbetalas av LD Sjukresor. Den an�v�nda biljetten skall skickas till LD Sjukresor tillsammans med intyg fr�n v�rdgivaren, som styr�ker behovet av f�ljeslagare.

 

� 12 Privat bil

Vid resa med privatbil ber�knas rese�kostnaden med 130 �re/km oavsett antal passagerare.

 

Ers�ttning f�r resa med privatbil l�m�nas om bes�ket p� v�rdinr�ttning �r styrkt. Om redovisad k�rstr�cka �r l�ngre �n enligt g�llande avst�ndsta�bell godtas upp till 5 km l�ngre f�rd�str�cka enkel v�g. F�r att ers�ttning med privatbil skall ers�ttas m�ste resan vara l�ngre �n 31 km enkel v�g.

 

� 13 Taxi - specialfordon

Vid resa med taxi eller specialfordon enligt g�llande avtal mellan landsting och kontrakterade entrepren�rer.

 

 

EGENAVGIFT PER ENKEL�RESA

� 14

Fr�n resekostnad som ber�knats en�ligt 11-13 �� skall avdrag g�ras f�r egenavgift. Sker resan med flera f�rdmedel avr�knas egenavgiften f�r det f�rdmedel som har l�gst egenav�gift.

 

F�rdmedel

Egenavgift

Taxi och specialfordon

50 kr1

Sjukreselinje

0 kr

Pri�vat bil

40 kr

T�g och buss

0 kr

Regulj�rflyg

100 kr

 

1) Vid vistelse p� tillf�llig adress, t.ex. fritidsboende, som f�rdyrar transpor�ten till planerad v�rd- och behandling skall patienten betala den faktiska merkostnaden. Merkostnaden inr�k�nas inte i h�gkostnadsskyddet.

 

Egenavgift avr�knas f�r s�v�l fram�resa som �terresa. Varje enkelresa, �ven om flera resor genomf�rs samma dag, genererar egenavgift.

 

 

�VERNATTNING

� 15

F�r utgifter f�r �vernattning l�mnas ers�ttning om det inte varit m�jligt att planera v�rdbes�ket s� att �vernatt�ning kan undvikas.

 

Ers�ttning f�r �vernattning ber�knas p� det belopp som patienten betalat f�r logi om �vernattning skett p� pati�enthotell eller hotell som anvisats av v�rdgivaren.

 

Kostnader f�r �vernattning ers�tts av v�rdgivaren. Patienten betalar fast�st�lld egenavgift. �vernattning skall intygas av v�rdgivaren.

 

 

F�LJESLAGARE

� 16

N�r patientens �lder eller tillst�nd motiverar att n�gon f�ljer vederb��rande p� resan, l�mnas ers�ttning f�r f�ljeslagarens kostnader f�r resa och �vernattning enligt vad som g�ller f�r patienten, dock utan avdrag f�r egenavgift.

 

V�rdgivaren avg�r om det �r motive�rat med f�ljeslagare. Barn under 19 �r har alltid r�tt till en f�ljeslagare.

 

N�r en f�ljeslagare f�ljer med den patient som blivit intagen p� sjukhus ers�tts �ven f�ljeslagarens �terresa. Motsvarande g�ller f�r framresa n�r patienten skrivs ut fr�n sjukhuset.

 

F�r f�ljeslagaren g�ller att billigaste m�jliga f�rds�tt skall anv�ndas vid fram- respektive �terresa.

 

Om f�ljes�lagare �r anst�lld vid v�rdin�r�ttning och har �nskem�l om dyrare f�rdme�del f�r att snabbt �terv�nda till ar�betsplatsen f�r arbetsgivaren st� f�r kostnaderna.

 

 

SJUKT BARN

� 17

I de fall f�r�lder eller n�ra anh�rig gjort bes�k hos sjukt barn under 19 �r som v�rdas p� sjukhus, l�mnas er�s�ttning f�r resa och �vernattning om bes�ket ing�tt som en del i behand�lingen av barnet. I regel ers�tts resa och �vernattning f�r endast en f�r�l�der. Har b�da f�r�ldrarna kallats, er�s�tts resa och �vernattning f�r b�da f�r�ldrarna. F�r �vernattning, se 15 �.

 

�ven om bes�ket inte har ing�tt som en del i behandlingen av barnet kan ers�ttning l�mnas f�r en resa per p�b�rjad sjudagarsperiod. Veckobes�k kan ers�ttas �ven om den andre f�r��ldern eller n�ra anh�rig stadigva�rande vistas hos barnet.

 

�r f�r�ldern bosatt i annat landsting, annat nordiskt land eller land med vilket avtal eller konvention finns er�s�tts resekostnaden endast om be�s�ket �r en del i behandlingen.

 

Ers�ttning enligt ovanst�ende l�mnas med till�mpning av samma best�m�melser som g�ller vid egen sjukresa.

 

 

INTYG

� 18

Intyg, som medger avsteg fr�n fast�st�llda ers�ttningsregler, skall utf�r�das av ansvarig v�rdgivare. Restrikti�vitet skall alltid till�mpas vid utf�r�dande av intyg.

 

Intyg kan avse enstaka resa eller re�sor under en viss begr�nsad tidspe�riod, dock l�ngst 12 m�nader. F�r�nyat intyg med f�rl�ngd giltighet skall d�refter pr�vas av v�rdgivaren efter ans�kan fr�n patienten.

 

Patienten skall p� uppmaning alltid kunna styrka sitt medicinska tillst�nd med intyg fr�n v�rdgivaren. Intyg skall d� snarast ins�ndas av patien�ten till LD Sjukresor, Box 855, 771 28 Ludvika. Har inte intyg inkommit se�nast 30 dagar efter resans genomf��rande kommer patienten att fakture�ras hela kostnaden.

 

 

PR�VNING AV RESEER�S�TTNING OCH MEDICINSKA BED�MNINGAR

� 19

Beslut enligt grunder f�r reseers�tt�ning bereds av landstingets sjukrese�kommitt� och ompr�vas av Driftsty�relsen f�r H�lso- och Sjukv�rden Dalarna.

 

Tvist som g�ller den medicinska be�d�mningen avg�rs av f�rtroendel�kare som anlitats av sjukresekom�mitt�n.

 

 

H�GKOSTNADSSKYDD

� 20

Frikort f�r sjukresor utf�rdas n�r re�sen�r betalat 1 500 kronor i sjukrese�kostnader inom en tolvm�naderspe�riod. Frikortet g�ller under �terst�ende del av tolvm�nadersperioden r�knat fr�n dag f�r f�rsta resan. Pati�enten ans�ker om frikort och styrker gjorda resor med kvitton p� egenav�gifter.

 

 

UTOML�NSPATIENTER

� 21

Person, bosatt i annat landsting, som s�kt v�rd i Dalarnas landsting h�nvi�sas att beg�ra reseers�ttning i hem�landstinget om resan gjorts med pri�vat bil eller p� annat s�tt betalas av den f�rs�krade sj�lv.

 

Vid hemresa efter utskrivning fr�n sluten eller �ppen v�rd direkt till pati�entens hem skall patientens medi�cinska tillst�nd avg�ra f�rds�tt. Landstinget Dalarna ansvarar f�r att r�tt medicinsk bed�mning g�rs och ombes�rjer resan. Liggande transport f�r�medlas via SOS-centralen i Falk��ping, tfn 0515-133 60.

 

Landstinget Dalarna informerar pati�enten om att vederb�rande kan bli betalningsskyldig f�r resan beroende p� hemlandstingets best�mmelser.

 

Hemlandstinget ers�tter Landstinget Dalarna f�r dess utl�gg enligt faktura.

 

 

UTBETALNING AV RESE�KOSTNADER

� 22

En avgift p� 50 kr tas ut d� utbetal�ningar som inte l�ses ut i tid leder till f�rnyad utbetalning.

 

Ers�ttningsbelopp, efter avdragen egenavgift, som understiger 50 kr betalas inte ut. Ist�llet �r det m�jligt att samla flera r�kningar fr�n olika tillf�llen, som tillsammans �verstiger 50 kr, f�r att f� en gemensam utbe�talning.

 

 

�VRIGA BEST�MMELSER

� 23 Rehabilitering utomlands

Anslutningsresa i samband med dy�lika resor ers�tts inte som sjukresa. S�rskilda rutiner har utf�rdats av landstinget.

 

� 24 Arbetsresa

Resor till och fr�n arbete, som alter�nativ till sjukskrivning, ers�tts av F�r�s�kringskassan.

 

� 25 Donator

Resor f�r f�rberedelse inf�r donation er�s�tts av v�rdgivaren. Resa till och fr�n sj�lva operationen ers�tts som sjukresa. Organdonatorer betalar ingen egenavgift.

 

� 26 F�rebyggande h�lsov�rd

Resor till mammografi, m�dra- och barnh�lsov�rd eller annan h�lsokon�troll betraktas inte som sjukresa och ers�tts inte.

 

� 27 F�retagsh�lsov�rd

Resor till och fr�n f�retagsh�lsov�rd, som inte har avtal med landstinget, ers�tts inte.

 

� 28 F�rlossning

V�ljer den f�rs�krade att resa till an�nan ort trots att f�rlossning ber�knas vara n�ra f�re�st�ende ers�tts resa till n�rmaste f�rlossningsavdelning p� vistelseorten.

 

� 29 Patientutbildning

Resa till patientutbildningar eller in�formation genom v�rdgivarens f�r�sorg ers�tts av respektive v�rdgivare.

 

� 30 Tillhandah�llande av hj�lpmedel

Resa till och fr�n v�rdgivare f�r ut�provning, anpassning och uppf�ljning av hj�lpmedel ers�tts som sjukresa. Kallelse till resan skall finnas om den inte g�rs i samband med akut bes�k. Detsamma g�ller f�r bes�k vid andra enheter med vilka landstinget har tecknat avtal om tillhandah�llande av hj�lpmedel. Detta g�ller ocks� f�r be�s�k vid verkst�der som p� uppdrag av landstinget eller v�rdgivaren un�derh�ller och reparerar hj�lpmedlen.

 

Resor till och fr�n privata optiker er�s�tts inte. Inte heller ers�tts resor till och fr�n frisersalonger f�r utprovning av peruk eller toup�.

 

Resor f�r h�mtning, �terl�mning eller k�p av hj�lpmedel, tillbeh�r eller re�servdelar ers�tts inte.

 

� 31 Riksf�rs�kringsverkets sjukhus

Landstinget ansvarar f�r resekostna�der �ven n�r F�rs�kringskassan re�mitterat.

 

� 32 Permissions- samt �ver�flyttningsresor

Permissionsresor, �verflyttningsresor inom Dalarnas l�ns landsting samt resor fr�n v�rdgivare direkt till kon�valescentv�rd ers�tts inte som sjuk�resa, utan betalas av den klinik som best�llt resan.

 

Resorna skall i f�rsta hand best�llas via LD Sjuk�resor f�r att utnyttja m�jligheterna till samordning.

 

Permissionsresor respektive �ver�flyttningsresor mellan sjukhus, som patienten g�r p� eget initiativ, skall betalas av patienten sj�lv.

 

I Riksavtalet f�r utoml�nsv�rd, g�l�lande fr.o.m. 1997-01-01, regleras best�mmelser om vad som g�ller vid permissions- och �verflyttningsresor som p�b�rjas i ett annat landsting �n patientens hemlandsting.

 

�verflyttningsresor utanf�r de nor�diska l�nderna ers�tts enligt respek�tive lands best�mmelser (se bilaga 1).

 

 

YTTERLIGARE F�RESKRIF�TER

� 33

Landstingsstyrelsen f�r meddela de ytterligare f�reskrifter som beh�vs f�r verkst�lligheten av dessa regler.