Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna

Stäng

Kontakt

Psykiatrins Utvecklingsenhet

Box 350 783 27 Säter

Elisabeth Romlid

Kursansvarig

0225-49 45 41 Skicka epost

Tina Jäderbrant

Kursansvarig

0225-49 45 41 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Stäng

Skicka E-post till Landstinget Dalarna

Fyll i alla fält markerade med *.

Vi kan tyvärr inte besvara/handlägga medicinska frågor eller tidbokningar via denna e-postadress utan vi måste hänvisa till 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Psykiatrins Utvecklingsenhet på Landstinget Dalarna erbjuder yrkeshögskoleutbildning: Skötare inom psykiatrisk verksamhet för barn, unga och vuxna, 400 YH poäng. Psykiatrin är ett område som ständigt utvecklas och arbetet som skötare inom psykiatrisk vård är ett kvalificerat och självständigt arbete. Utbildningen är anpassad efter morgondagens krav på medarbetare inom framtidens psykiatri.

Utbildningens innehåll och upplägg

Utbildningen bedrivs på distans som heltidsstudier med stöd av datakommunikation. Utbildningen administreras från Säter, där kursintroduktion och de gemensamma träffarna sker 3-5 gånger per termin under teoriperioderna. Arbete i studiegrupper är central under hela utbildningstiden. Studiegrupperna kommer att planeras utifrån vad som är geografiskt optimalt för de studerande. Kontakten med lärare och kursledning sker till stor del via datakommunikation.

Psykiatrins Utvecklingsenhet samarbetar med Högskolan Dalarna för att genomföra utbildningen, vissa delkurser ges av högskolan. Utbildningsorten Säter har en lång tradition av psykiatrisk vård och bedriver både akutpsykiatrisk och rättspsykiatrisk vård.

Psykiatrins Utvecklingsenhet i Säter har bedrivit denna Yh-utbildning i 12 år, och erfarenheterna visar att alla studerande får arbete inom psykiatriska verksamheter efter utbildningen. Återkopplingen från arbetslivet är mycket positiv, skötare från Yh-utbildningen får generellt goda vitsord.

Kurser

 • Psykiatrisk vård och omsorg i ett samhällsperspektiv
 • Psykiatriskt omvårdnadsarbete
 • LIA: Grundläggande psykiatrisk omvårdnad
 • Vetenskapsfilosofi och människosyn
 • Psykiatrisk sjukdomslära och medicinsk differentialdiagnostik
 • LIA: Psykiatriska sjukdomar
 • Kommunikation och samtalsmetodik
 • Vårdpedagogik
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för barn och unga (valbar kurs)
 • Specifik psykiatrisk omvårdnad för vuxna (valbar kurs)
 • LIA: Specifik psykiatrisk omvårdnad
 • Examensarbete

Utbildningen ska utveckla din förmåga till ett kritiskt granskande av aktuella arbetsmetoder för att aktivt kunna delta i utvecklingen av psykiatriska verksamheter.

Utbildningen ska ge möjlighet att tillämpa olika omsorgs- och omvårdnadsteorier utifrån varje vårdtagares behov. Utbildningen ska med ett reflekterande synsätt som grund stimulera din personliga utveckling och ge en individuell flexibel undervisning där ditt lärande är i fokus.

Fullgjord utbildning ger Yrkeshögskoleexamen. 

Yrkeshögskolan (YH)  

 • Reguljär utbildningsform inom det offentliga utbildningsväsendet.
 • Eftergymnasial utbildning
 • Bedrivs i samverkan med arbetslivet
 • Innehåller arbetsplatsförlagd del (LIA)
 • Berättigar till studiemedel via CSN

Behörighet

Behörighet till yrkeshögskola

Utbildningslängd

80 veckor fördelade på 4 terminer. Lärande i arbete (LIA) 27 veckor ingår.

Efter avslutad utbildning

Kan du arbeta som skötare med barn, unga och vuxna inom landsting, kommun, statlig eller privat verksamhet. Dessa kan bedriva verksamhet dygnet runt eller ge öppenvårdsinsatser på enheter i hemmet osv.

Du kan

 • självständigt genomföra omvårdnads- och omsorgsuppgifter.
 • fungera som kontaktperson.
 • göra en första bedömning av vårdsökande.
 • genomföra professionella omvårdnadssamtal.
 • genomföra professionella möten med vårdtagarens nätverk.
 • fungera som handledare i psykiatrisk omvårdnad och omsorg.

Sofia Myrsell, tidigare studerande
"Utbildningen, Skötare inom psykiatrisk verksamhet, har gett mig en bra teoretisk grund inom psykiatri och i arbetet med människor. Enligt min åsikt är ett stort plus med denna utbildning att jag, som studerande genom LIA-perioderna, får erfarenhet och möjlighet att förankra den teoretiska kunskapen. Samtidigt som jag tog min examen fick jag fast anställning som boendestödjare inom LSS."

Joel Krigh, tidigare studerande
"Efter att ha gått utbildningen Skötare inom psykiatrisk verksamhet, har jag fått en mycket bra teoretisk grund. Genom all den praktik som finns i utbildningen, har jag även fått en bra inblick i de olika verksamheterna inom psykiatrin. Utbildningen har lett till att jag nu har en fast anställning inom akutpsykiatrin, där jag trivs jättebra."

Ansökan


Ifylld ansökan skickas senast den 30 april, 2018, till:
YH-ansökan
Psykiatrins Utvecklingsenhet
Box 350
783 27 Säter