Medicinkteknisk ansvarig BUM Neonatalavdelningen

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Vårt uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Till dessa behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Landstinget Dalarna har 8500 medarbetare i en mängd olika yrken. Vi är som Dalarnas största arbetsgivare en viktig del av utvecklingen i länet.
Här har Du möjligheten att vara med och utveckla framtidens barnsjukvård i Dalarna.
Barn och ungdomsmedicin Dalarna är en länsklinik. På Falu lasarett finns neonatalavdelning, slutenvårdsavdelning 34 inkl. dagvård samt Barn och ungdomsmottagning. Vi har även en barnmottagning på Mora lasarett.
Neonatalavdelningen flyttade under hösten 2013 in i en av Sveriges modernaste sjukhusbyggnader. Avdelningen har det länsövergripande ansvaret för vården av alla sjuka nyfödda och för tidigt födda barn i länet. Här vårdas barn födda from gestationsvecka 28. Intensivvård och lättvård bedrivs på enhetens 16 vårdplatser.
Avdelning 34 är en slutenvårdsavdelning med 18 vårdplatser för barn och ungdomar 0-18 år. Här vårdas barn och ungdomar med medicinska, kirurgiska och ortopediska diagnoser, innefattande både planerad vård och akutvårdsverksamhet. Dagvårdsenheten bedriver planerad vård och behandling för barn och ungdomar som är i behov av medicinsk/onkologisk, kirurgisk och ortopedisk sjukhusvård och behandling under dagtid.
På Barn och ungdomsmottagningar bedrivs planerad verksamhet måndag-fredag för barn 0-18 år.

Arbetsuppgifter

Det medicinsktekniska ansvarsområdet omfattar hela barn- och ungdomsmedicin, varav ca 75 - 80 % omfattar neonatalavdelningen och resterande tid övriga Barn - och ungdomsmedicin.
I det medicintekniska uppdraget ingår bl.a. att:
- tillsammans med verksamhetschef ansvara för underhålls- och omsättningsplan inkl. medicinteknisk budget.
- ansvara för funktionsdugligheten vad gäller den medicintekniska utrustningen
- medverka till att all apparatur används på ett för patienten och personalen ändamålsenligt och säkert sätt
- bevaka och delta i upphandling
- ansvara för omvårdnadsbevakning gällande MTU
- hålla kontakt med representanter för företag
- utarbeta och uppdatera rutiner, arbetsinstruktioner och PM, samt lägga in dessa i TILDA
- ansvara för medicinteknisk utbildning av all personal
- ansvara för kvalitetssäkring av olika personalkategoriers handhavande av klinikens medicintekniska utrustning
- delta i risk- och händelseanalyser som berör medicinteknisk utrustning

Du har ett nära samarbete med avdelningscheferna, medicinskt ansvariga läkare samt medicintekniska avdelningen på Falu lasarett.

Kvalifikationer

Adekvat högskoleutbildning för ansvarsområdet.

Leg. Sjuksköterska alt medicinteknisk ingenjör är meriterande liksom erfarenhet av medicintekniskt arbete.
Specialistutbildning inom Hälso- och sjukvård för barn och ungdom/intensivvård/Leg. Barnmorska är meriterande liksom erfarenhet av barnsjukvård.

En förutsättning för arbetet är en mycket god: organisationsförmåga, initiativförmåga, samarbetsförmåga, pedagogisk skicklighet samt hög social förmåga. Du ska även ha god förmåga att initiera och leda utvecklingsprocesser inom området.

Kontakt:
Eva-Britt Bergström/Birgitta Pettersson Frank 023-49 15 91 medicinteknisk sjuksköterska

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss vill vi att du använder vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Bifoga alltid CV och personligt brev med din ansökan. Av administrativa skäl kan vi tyvärr inte ta emot ansökningar i pappersform med vanlig post eller via e-post. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.