Doktorandtjänster, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser tre doktorandtjänster i Landstinget Dalarna. Det här är en av dem. Se också annonserna 20:2017:107 och 20:2017:118.

Vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) erbjuds en forskningsmiljö till kliniskt verksamma forskare och doktorander i Landstinget Dalarna (LD); inom både länssjukvård och närsjukvård, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. CKF drivs utifrån ett samarbetsavtal mellan LD och Uppsala universitet.

Landstinget Dalarna rekryterar doktorand till forskningsprojekt vid CKF med registrering av doktorandstudier på Högskolan Dalarna. Projektet beskrivs nedan och på forskarmingel på CKF den 20 november kl 16.00-18.00.

Tjänsten medger doktorandstudier på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till doktorsexamen, dock högst i 8 år. Tjänsten omprövas årligen på basis av vetenskaplig progress i avhandlingsarbetet.

Doktoranden ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. Fysisk närvaro på CKF för att bidra till en kreativ forskningsmiljö är av stor vikt. Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön.

Arbetsuppgifter

Implementering av en modell för triage i primärvården

Sammanfattning av projektet: Projektet rör hur primärvården kan förbättra vårdkvalitet och effektivt resursutnyttjande genom "triage", d v s en process för att systematiskt sortera och prioritera patienter under förhållanden där det råder begränsningar i tid respektive resurser. I primärvården existerar idag inget etablerat strukturerat system för triage. Det är angeläget att parallellt med utvecklandet av ett nytt arbetssätt, även utveckla strategier för hur man kan underlätta att arbetssättet används och blir en del av ordinarie verksamhet, liksom för hur arbetssättet kan överföras till andra primärvårdsenheter. Projektets syfte är att utveckla och utvärdera en modell för triage i primärvård och undersöka effekterna av modellen avseende patientsäkerhet (telefontillgänglighet, väntetid till vård, avvikelserapporteringar osv.), vårdflöden (till olika vårdnivåer och yrkeskompetenser), patientnöjdhet och hälsoekonomiska aspekter. Delar av doktorandprojektet kommer att genomföras i samarbete med Akademisk Vårdcentral Jakobsgårdarna i Borlänge.

Kontakt: Catharina Gustavsson, e-post: catharina.gustavsson@ltdalarna.se, tel: 073-081 82 01

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med fast anställning (eller som är på väg att ta anställning) i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD och som är behörig att antas som doktorand vid Högskolan Dalarna. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.
Specifika kvalifikationer: Meriterande är specialistsjuksköterskeexamen som distriktssköterska, erfarenhet av kliniskt arbete och/eller vårdutvecklingsarbete i primärvård, erfarenhet av arbete med triagering/beslutsstöd inom primärvård eller inom andra sektorer i sjukvården och erfarenhet av att leda primärvårdspersonal i vårdutvecklingsprocesser.
Den sökande ska inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning.
Beslut om tillsättning av tjänsten fattas av forskargruppen tillsammans med övriga handledare och CKFs föreståndare.
Beslut om tillsättning sker senast 18 december. Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 januari 2018.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Personligt brev
o CV som också styrker behörighet till forskarutbildning på universitet där registrering är planerad
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna
o Kopia av examensarbete och eventuella publikationer

Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss skall du använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.