Doktorandtjänster, Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF)

Välkommen till Landstinget Dalarna! Här finns betydelsefulla arbeten som följer människor genom hela livet.

Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) utlyser tre doktorandtjänster i Landstinget Dalarna. Det här är en av dem. Se också annonserna 20:2017:107 och 20:2017:108.

Vid Centrum för Klinisk Forskning Dalarna (CKF) erbjuds en forskningsmiljö till kliniskt verksamma forskare och doktorander i Landstinget Dalarna (LD); inom både länssjukvård och närsjukvård, medicinsk vetenskap och vårdvetenskap. CKF drivs utifrån ett samarbetsavtal mellan LD och Uppsala universitet.

Landstinget Dalarna rekryterar doktorand till forskningsprojekt vid CKF med registrering av doktorandstudier på Högskolan Dalarna. Projektet beskrivs nedan och på forskarmingel på CKF den 20 november kl 16.00-18.00.

Tjänsten medger doktorandstudier på halvtid och klinisk tjänstgöring på den andra halvtiden fram till doktorsexamen, dock högst i 8 år. Tjänsten omprövas årligen på basis av vetenskaplig progress i avhandlingsarbetet.

Doktoranden ges under tiden med avhandlingsarbetet en tillfällig arbetsplats på CKF. Fysisk närvaro på CKF för att bidra till en kreativ forskningsmiljö är av stor vikt. Lön och andra förmåner under studierna motsvarar ordinarie lön.

Arbetsuppgifter

Tidig identifiering av sköra äldre på akutmottagning

Sammanfattning av projektet: Dagens högspecialiserade akutsjukvård är dåligt anpassad för sköra äldre med sviktande funktioner. På svenska akutmottagningar har personer över 80 år längre vårdtider än andra patienter och studier indikerar ett samband mellan hög ålder, långa vårdtider på akutmottagning och risken att drabbas av vårdskador. Äldre personer över 65 år utgör 35 % av alla akutmottagningsbesök i Sverige och ungefär hälften av dem blir inlagda på sjukhus. Den äldre befolkningen ökar snabbt och därför finns det anledning att tro att antalet äldre som söker vård på akutmottagningar kommer att bli ännu fler i framtiden. En snabb identifiering och ett anpassat omhändertagande av sköra äldre på akutmottagningen kan minska risken för onödiga komplikationer och vårdskador samt öka förutsättningarna för att bevara deras funktionsförmåga, vilket är avgörande för möjligheten att klara det dagliga livet utan ökade vård- och omsorgsinsatser. Att identifiera sköra äldre på akutmottagningen är också viktigt för att kunna prioritera och förbättra vården för denna patientgrupp. Ett nyligen utvecklat och validerat svenskt instrument, FRESH (FRail Elderly Support reseracH), med fyra frågor finns för att identifiera sköra äldre. Syftet med projektet är att undersöka om identifiering med FRESH kan korta vårdtiden och förbättra omhändertagandet av sköra äldre på akutmottagning och fortsatt under vårdtiden på sjukhus.

Kontakt: Ann-Sofie Källberg, e-post: annsofie.kallberg@ltdalarna.se eller akg@du.se, tel: 023-77 85 71

Kvalifikationer

Legitimerad sjuksköterska med fast anställning (eller som är på väg att ta anställning) i Landstinget Dalarna eller i verksamhet/på tjänst som är helt eller delvis finansierad av LD och som är behörig att antas som doktorand vid Högskolan Dalarna.
Specifika kvalifikationer: Meriterande är specialistsjuksköterska eller erfarenhet i akutsjukvård.
Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Den sökande ska inte vara registrerad doktorand före ansökningstidens utgång. Efter rekryteringen vidtar en process för antagning till forskarutbildning. Beslut om tillsättning av tjänsten fattas av forskargruppen tillsammans med övriga handledare och CKF:s föreståndare. Beslut om tillsättning sker senast 18 december. Tjänsten kan påbörjas tidigast 1 januari 2018.

Ansökan skall innefatta bl a:
o Personligt brev
o CV som också styrker behörighet till forskarutbildning på universitet där registrering är planerad
o Intyg om anställning i Landstinget Dalarna
o Kopia av examensarbete och eventuella publikationer

Fackliga kontakter:
Vision, Margaretha Nordman, 070-533 17 29
SACO, Annelie Sundstedt, 0243-497 371
Vårdförbundet, Kerstin Erlandsson, 070-224 14 32
Kommunal, Mona Månsson, 070-581 56 28

Övrigt


Landstinget Dalarna tillämpar kompetensbaserade rekryteringsprocesser. Vi verkar för en drogfri arbetsmiljö och tillämpar därför bland annat obligatorisk drogtest vid nyanställning av personal.

När du söker jobb hos oss skall du använda vårt e-rekryteringssystem för att få effektiv, snabb och säker hantering av din ansökan. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.