Specialpedagog, Barn- och ungdomshabiliteringen, Borlänge

Välkommen till Landstinget Dalarna! Vi erbjuder dig ett meningsfullt arbete där vår ambition är att göra skillnad för många människor.
Vi är länets största arbetsgivare med över 8500 medarbetare inom en mängd olika yrkesområden.

Landstinget Dalarnas Habilitering erbjuder stöd, utbildning, råd och behandling till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning och deras närstående. Stödet ska bidra till fungerande vardagsliv, god livskvalitet och delaktighet i samhället.
Habiliteringen i Dalarna är en länsövergripande specialistresurs som finns på fem orter i länet.
På Habiliteringen finns många olika yrkesgrupper som arbetar i team tillsammans med brukaren och dess nätverk. Habiliteringens arbete utgår från brukarens eget behov. Åtgärder planeras gemensamt utifrån brukarens aktuella livssituation.
Planeringen sammanställs i en habiliteringsplan och visar vilka mål man ska sikta mot. Eftersom behov förändras är det vanligt att kontakterna varierar under åren. Habiliteringen erbjuder konsultativa insatser, kurser, utbildning och gruppverksamhet för brukaren och dess nätverk. Habiliteringen samverkar med andra samhällsinstanser.

Erfarenhet, stor kompetens och arbetsglädje kännetecknar vår arbetsplats! Hos oss finns stora möjligheter att styra sin egen arbetssituation och vi vill gärna att du som medarbetare är med och bidrar med nya tankar och idéer!
Du har även stora möjligheter till utveckling genom utbildningar för din och teamets profession. Du erbjuds ett bra introduktionsprogram, tillgång till mentor och handledare samt yrkesträffar tillsammans med kollegor i verksamheten som kan bidra till din utveckling.

Specialpedagogen inom Barn och Ungdomshabiliteringen i Dalarna är att arbeta med åldrarna 0-18 år. Insatserna ingår som en del i habiliteringsarbetet där medicinska, pedagogiska, psykologiska och sociala aspekter av funktionsnedsättningen beaktas.

Arbetsuppgifter

Målet för specialpedagogiska insatser är att skapa gynnsamma förutsättningar ur ett relationellt perspektiv för individens utveckling kring lärande, självständighet och delaktighet på ett brett och tvärvetenskapligt sätt. Specialpedagogiska insatser har sin grund i utvecklingsekologisk systemteori, dvs. samspelet mellan individ och miljö.

Målgrupp
. Intellektuell funktionsnedsättning
. Flerfunktionsnedsättning/rörelsehinder
. Autismspektrum tillstånd
. Psykomotorisk utvecklingsförsening.
. Förvärvad hjärnskada som uppstått före 16 års ålder och som medför bestående funktionsnedsättning.

Specialpedagogens arbetsuppgifter
. Arbetar i ett tvärvetenskapligt team i samverkan med familjen.
. Arbetar utifrån ett helhets- och utvecklingspsykologiskt perspektiv med barnets och familjens delaktighet i focus.
. Arbetar med utredning och kartläggning av barnets styrkor och svårigheter ur ett neuropsykologiskt /pedagogiskt perspektiv.
. Arbetar med barnet individuellt och i grupp för att stimulera till utveckling, kommunikation, lek och lärande. Behandling innebär att anpassa leken, förhållningssättet, materialet och miljön.
. Vägleder och utbildar föräldrar, nätverk och personal i hur de kan stimulera barnets lekutveckling och lärande.
. Vägleder de vuxna i hur de kan använda lekmaterial och hur de kan anpassa det.
. Samverkar med andra verksamheter som kan ha kontakt med barnet tex förskola, skola.

Insatser
Syfte: Att öka individens möjlighet till utveckling inom lärande, kommunikation, samspel och självständighet/autonomi. Att öka individens möjlighet att vara delaktig utifrån sin nivå och göra aktiva val. Att förebygga/minska beteendeproblematik.

Kvalifikationer

Vi söker dig som har en pedagogisk grundutbildning och specialpedagogisk påbyggnadsutbildning.

Du bör trivas med att arbeta både självständigt och med teamarbete. Du är lyhörd, flexibel och empatisk i yrkesrollen och har förmåga att bemöta brukare och närstående i olika situationer. Du har en god samarbetsförmåga samt samverkar med andra parter och professioner.
Det är meriterande om du har erfarenhet och kunskap om barn och ungdomar med de funktionsnedsättningar som omfattar habiliteringens målgrupp och habiliteringsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Arbetssätt:
. Efter kartläggning upprätta mål och habiliteringsplaner tillsammans med barnet/familjen och övriga i arbetslaget. Målen ska vara motiverande, begripliga och möjliga att nå för individen.
. Ge information om- och konsultation i tydliggörande pedagogik/struktur/anpassningar i bemötande efter utvecklingsnivå och intressen.
. Ge råd, stöd och kunskap till barnet/ungdomen själv, föräldrar, personal i förskola och skola.
Kunskapsöverföring kan handla om kunskap om funktionsnedsättningen och dess möjligheter och begränsningar. Det kan även handla om lärandeprocesser, anpassning av krav till individens utvecklingsnivå med specifika styrkor/begränsningar. Information om kommunikation och samspel, kognitivt stöd, pedagogiska metoder, material, dataprogram m.m.
. Medverkan i olika utbildningar tex föräldra- och nätverksutbildningar och utbildningar riktat till individen själv.

Körkort erfordras för tjänsten.

Övrigt

Landstinget Dalarnas uppdrag är att bedriva hälso- och sjukvård, hjälpmedelsverksamhet, tandvård, kulturverksamhet och utbildning. Vi ansvarar även för kollektivtrafiken i länet. Till dessa verksamheter behövs viktiga stödfunktioner som Landstingsservice, Landstingsfastigheter och administration. Vi är, som Dalarnas största arbetsgivare, en viktig del av utvecklingen i länet. Vi har gjort vårt medieval och vill därför ej bli kontaktade av andra säljbolag eller rekryteringsföretag.