Kultur och hälsa

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Kultur och kreativitet har påvisat goda effekter på individen, på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan.

Landstinget arbetar med kultur i hälsofrämjande syfte på olika sätt; dels genom att ordna kulturaktiviteter och mötesplatser som indirekt bidrar till ökat hälsovälbefinnande dels mer direkt via kurser på folkhögskolor och studieförbund, samt det egna konceptet Kre-hälsa. Kultur- och bildningsförvaltningen är också bidragsgivare till länsorganisationer där många är verksamma inom hälsoområdet. Kultur är ett komplement till hälso- och sjukvården och arbetar med att stärka det friska.

Kre-hälsa

Landstinget Dalarna och kulturföreningen Skådebanan Dalarna har med stöd av EU:s regionala fond arbetat fram ett program där kultur bidrar till hälsa; "Kre-hälsa". Arbetet har skett i samarbete med Finsam Samordningsförbund Falun och Västerbergslagen.

Träningsprogrammet består av tio träffar och har genomförts med goda resultat i Dalarna. Programmet passar personer som befinner sig långt ifrån arbetsmarknaden; långtidsarbetslösa, långtidssjukskrivna eller i riskzonen för psykisk ohälsa, stress och utbrändhet.

Kontaktpersoner

Suzanne Lazar, Skådebanan Dalarna
Tel: 070-346 97 87
skadebanandalarna@telia.com

Theresia Holmstedt Jensen, Landstinget Dalarna
Tel: 023-49 04 41
Theresia.jensen@ltdalarna.se

Träningsprogram för ökad hälsa

Kre-hälsa är ett verktyg för ökad folkhälsa och sysselsättning, en väg till ökad självkännedom och sammanhang genom eget skapande och kulturupplevelser. Med kreativa uttryck och skapandeprocesser som verktyg stärks det friska. En stärkt individ har lättare att möta samhällets utmaningar, vare sig det handlar om utanförskap, stress eller sjukdom.

Kre-hälsa modellen har skapats eftersom kulturaktiviteter har påvisat goda effekter på individen. Kulturaktiviteter bidrar till positiva effekter på ett fysiologiskt, biologiskt och emotionellt plan, genom att öka kreativiteten, skapa en känsla av meningsfullhet och sammanhang. Förbättra minneskapaciteten, påskynda inlärning, skapa nya kontakter mellan hjärnans olika nätverk, samt stimulera känslor och beteenden som gör livet lättare att leva.

Kre-hälsa är ett konceptualiserat träningsprogram med konst och kultur som redskap för att stärka individens självkännedom och känslan av mening och sammanhang i syfte att främja hälsa och sysselsättning.

Kre-hälsa kan inspirera de som vill lära sig mer om sambandet kultur och hälsa eller som vill ta ansvar för sin egen hälsa och delta i aktiviteter i hälsofrämjande syfte.

Utförare

Kre-hälsa utförs av yrkesverksamma konstnärer inom olika områden och en processledare samt en personal kallad coach, från mottagarorganisationen t ex. Vårdcentral, företagshälsovård, fackförbund.

Processledare och de konstnärer som arbetar med Kre-hälsa är certifierade i Kre-hälsa modellen. Coachen har genomgått introduktion i Kre-hälsa. Processledaren och coachen deltar vid alla träffar och utgör den röda tråden och kontinuiteten för gruppen.