Projektet iLearn avslutas med konferens på Mora folkhögskola

Publicerad 12 augusti 2013

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Konferensen som startar kl 9.00 den 20 september vänder sig till olika aktörer, politiker och tjänstemän inom skola, vård och omsorg.

iLearn är ett projekt som medfinansieras av Europeiska kommissionen inom ramen för programmet för livslångt lärande. Projektet syftar till att främja social integration, livslångt lärande och frivilligt arbete.

I höst avslutas projektet med en nationell konferens där den webbportal (www.ilearn-project.eu) som utvecklats under projektet visas upp. På webbportalen har kunskap samlats från många olika områden och länder. Där finns också redskap och kontakter att bilda nätverk för projektets olika målgrupper.

Under konferensen får du möjlighet att prova på olika aktiviteter som anpassats för att ge ökad självständighet och delaktighet för personer med funktionsnedsättning. De olika aktiviteterna sker under ledning av personer med funktionsnedsättning och pedagoger. Dessutom kan du delta i diskussioner om möjligheten för livslångt lärande för dessa grupper. På webbportalen hittar du olika exempel på ämnen och aktiviteter vi kommer att ta upp.

Samlade goda exempel som inspirerar över gränser

iLearn är ett EU projekt där Mora Folkhögskola tillsammans med sju andra länder skapar en webbplats med kunskap och goda exempel. Målgruppen är personer med funktionsnedsättning och de som på olika sätt stödjer dessa personer, till exempel volontärer, anhöriga och personal men också de som fattar och verkställer beslut som politiker och tjänstemän.

Ett mål är att det ska vara lätt att hitta på webbplatsen. Det ska också vara möjligt att i ett nätverk hitta andra både i Sverige och i Europa som arbetar med liknande frågor och på så sätt kunna utbyta erfarenheter.

Det material som producerats i Sverige bygger till stor del på erfarenheter från kursen "Anpassad IT i vardagen" som anordnades på Mora Folkhögskola hösten 2011 och som riktade sig till personer med kognitiva funktionsnedsättningar. Med begreppet kognition menas de processer som sker i hjärnan då vi tar emot, bearbetar och förmedlar information. Exempel på svårigheter kan vara förmågan att minnas, orientera sig i tid och rum, lösa problem samt räkna och läsa.

Anmälan till konferensen

Inbjudan