Några begrepp och förklaringar

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Många områden får snabbt sitt eget fackspråk, med begrepp som inte är självklara för andra. Här listar vi några förklaringar på vanliga ord som används när vi pratar om kulturplan och samverkan.

Artist in residence eller konstnärsresidens

- är en form av stipendium som ger en konstnär under en begränsad period möjlighet att verka på en plats, i exempelvis en lånad studio/ateljé eller bostad. Arbetssättet främjar även det lokala och regionala kulturutbudet där residenset äger rum i och med att den gästande konstnären under stipendietiden förväntas dela med sig av sitt skapande.

Bildning

- används i planen synonymt med begreppet folkbildning som definieras i Nationalencyklopedin som "ett samlingsbegrepp för människors insikter och orientering på områden utanför deras egna specialiteter och yrkeskunskaper". Folkbildningens idégrund vilar på fem ben: Lärandet relateras till människans hela livssituation, Kunskap och bildning har ett egenvärde, Folkbildning är fri och frivillig, Deltagaren är aktiv medskapare samt Samhällsengagemang stimuleras och kanaliseras genom folkbildningens förankring i folkrörelser och föreningsliv.

Civilsamhället

- är ett sätt att beskriva en arena skild från staten, marknaden och det enskilda hushållet, där människor, föreningar och organisationer agerar tillsammans för gemensamma intressen. När vi talar om det civila samhället handlar om människor som agerar tillsammans.

Dialog

- är en utforskande samtalsform som skapar utrymme för reflektion och ger alla möjlighet att delta. Den skiljer sig därför från debatt och diskussion genom ett helhetstänkande synsätt.

Enprocentsregeln

- innebär att 1 procent av produktionskostnaden av offentlig ny-, om -eller tillyggnation går till konstnärlig utsmyckning.

HBTQ

- är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner samt andra personer med queera uttryck och identiteter. (Källa RFSL:s hemsida)

Internationalisering

Verksamhet på kulturområdet som berör Sverige och minst ett annat land.

Interkulturell kulturverksamhet

Interkultur innebär enligt Kulturrådets definition att kulturer betraktas som dynamiska, det vill säga att individer med olika kulturell bakgrund möts och utbyter erfarenheter och perspektiv, vilket gör kulturer föränderliga och stadda i ständig utveckling. Interkultur används här för att understryka dimensionen av dialog och interaktion mellan organisationer och grupper. Hit räknas också insatser gällande de nationella minoriteterna.

Jämställdhet

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha lika möjligheter att ta del av samhällets gemensamma resurser som går till kulturskapande och att utöva ett aktivt konstnärskap.

KKN eller Kulturella och kreativa näringar

- är ett samlingsbegrepp för företag vars verksamhet främst bygger på kultur och upplevelse.

Kulturskapare

- är en person som är konstnärligt yrkesverksam, som verkar professionellt och som har dokumenterad utbildning och/eller erfarenhet inom sin konstart. Konstområdena kan vara litteratur, musik, bildkonst, konsthantverk, foto, film eller teater. I förordningen för samverkansmodellen understryks att samråd ska ske med fria kulturskapare, vilka alltså har sin huvudsakliga verksamhet utanför kulturinstitutionerna.

MU-avtalet eller Medverkan- och utställningsersättningsavtalet

- kallas ramavtalet för konstnärers ersättning för medverkan vid utställningar. Det tecknades mellan staten och Konstnärernas riksorganisation, Sveriges Konsthantverkare och Industriformgivare, Svenska Fotografers förbund och Svenska Tecknare och trädde i kraft 2009. Avtalets syfte är att skapa bättre förutsättningar för bild- och formkonstnärer att få betalt för utfört arbete. MU-avtalet är bindande för statliga institutioner men principerna bör vara vägledande för andra arrangörer med offentlig finansiering. (Källa: KRO:s hemsida)

Samverkan

Länets kommuner ska medverka i arbetet med att ta fram kultur och bildningsplanen.

Tillgänglighet

Med tillgänglighet åsyftas både geografisk och socio-ekonomisk tillgänglighet samt tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning.