Överenskommelser med länets kommuner

Stäng

Kontakt

Malin Lagergren

Kultur- och bildningschef

Landstinget Dalarna, Box 712 791 29 Falun 070-312 41 06 malin.lagergren@ltdalarna.se

Erik Arrhén

Samverkansstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2, Falun Box 712 791 29 Falun 023-49 01 97, 070-684 34 81 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se
Anette Stengård, Anna Falkengren och Thomas Björnhager visar upp underskiven överenskommelse.

En överenskommelse visar vad som är viktigast för kommunen att samverka kring i landstingets kultur- och bildningsverksamhet. Med en överenskommelse pekar landsting och kommun ut vad som ska prioriteras under planperioden.

Landstinget Dalarna ingår i samverkansmodellen. Detta innebär att landstinget fördelar de statliga regionala kulturmedlen i Dalarnas län. Staten ställer emellertid ett antal motkrav på landstinget. Landstinget måste visa för staten i en plan hur medlen används, vilka som får del av dem och vilka prioriteringar som ligger under planperioden. Dessutom vill staten att framtagandet av planen och förverkligandet av innehållet ska ske i samverkan med länets kommuner.

Överenskommelser med kommunerna

Flera av de övergripande insatsområdena i planen berör dalakommunerna. Landstinget har därför valt att erbjuda varje kommun möjligheten att teckna en egen överenskommelse med landstiget. Överenskommelsen redovisar samverkansmöjligheter mellan kommunen och landstinget och de landstingsfinansierade kultur- och bildningsverksamheterna.

Processen till en överenskommelse

Vägen till en överenskommelse mellan en kommun och landsting har pågått under ett par år. Redan i slutet av den förra planperioden bjöd landstinget in till regionala dialoger, 12 februari och 18 november 2015, där kommunernas kulturchefer och cheferna på länskulturinstitutionerna fick inleda samtalen med varandra. Två viktiga mål med mötena var att lära om varandras perspektiv och att odla relationen mellan kommun och länskultur. Diskussionerna från dialogen 12 februari och sommarens remissvar blev viktiga inspel till vilka övergripande insatsområden som skulle ingå i den kommande kultur- och bildningsplanen, som klubbades av landstingsfullmäktige den 23 november 2015.
Under våren 2016 ägde ytterligare en regional kulturdialog rum där aktörernas förväntningar på de kommande överenskommelserna diskuterades. På mötet inbjöds för första gången även rektorerna på folkhögskolorna och Musikkonservatoriet samt politiker, nämndordförande eller dylikt, från landsting och kommun.

Under försommaren och hösten reste landstingets förvaltningschef och samverkansstrateg runt bland dalakommunerna för att diskutera det konkreta innehållet i överenskommelserna. I första hand har man mött kommunala tjänstepersoner, men ibland även politiker. Landstinget har presenterat ett första förslag på samverkansområden som varje kommun har fått ta ställning till, omformulera och lägga till egna områden till. När båda parter varit överens om innehållet har överenskommelsen undertecknats. Från landstinget är det förvaltningschefen som står som undertecknare medan kommunerna valt att göra på lite olika sätt. Ibland är det kulturchefen, ibland en nämndordförande eller kommunalråd som skrivit under.

Till höger på sidan läggs överenskommelserna med dalakommunerna ut i takt med att de färdigställs.