Landstinget Dalarna ger stöd politiska ungdomsförbunds regionala verksamhet

Stäng

Kontakt

Marie Eriksson

Handläggare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 03 44 marie.a.eriksson@ltdalarna.se

Theresia Holmstedt Jensen

Projektstrateg

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 43 Falun 070-539 74 17 theresia.jensen@ltdalarna.se

Krisztina Bojtár

Nämndsekreterare

Besöksadress: Myntgatan 2 Falun Box 712, 791 29 Falun 023-49 04 82 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstingets stöd till politiska ungdomsförbund syftar till att främja demokratin och stimulera ungdomar till politiskt engagemang. Förbundens verksamhet ska överensstämma väl med det första av de nationella folkhälsomålen om delaktighet och inflytande i samhället.

Stödet ska stimulera till att det finns en mångfald av självständiga politiska ungdomsorganisationer i Dalarna som är demokratiskt uppbyggda och har ett synsätt som är jämlikt och överensstämmer med landstingets likabehandlingsplan.

Stödet består av två delar, ett grundanslag och ett mandatanslag. Grundanslaget är lika stort för alla ungdomsförbund.

För att få ett grundanslag ska det politiska ungdomsförbundets moderparti vara representerat i Sveriges riksdag och/ eller i Landstingsfullmäktige Dalarna.

Ett grundanslag på 20 000 kr till varje på länsnivå aktiv politisk ungdomsorganisation, som uppfyller följande villkor:

  • att den är separerad från vuxenorganisationen
  • att ungdomar har ett reellt och formellt inflytande
  • att organisationen bedriver verksamhet och har huvuddelen av sina medlemmar i länet
  • att den är demokratiskt uppbyggd enligt Myndighetens för ungdoms- och civilsamhällefrågors riktlinjer, se bilaga till riktlinjer

De politiska ungdomsförbunden ska härutöver ha ett stöd proportionellt mot det väljarstöd moderpartiet erhållit i det senaste allmänna valet till landstingsfullmäktige. Endast mandat för vilket en vald ledamot är fastställd enligt 14 kap. vallagen (2005:837) ska beaktas vid fördelningen av partistödet

Ansökningsperioden för landstingsbidrag 2019 är 1-31 oktober 2018.

Beslut om bidrag för 2018 fattas i december av Kultur- och bildningsnämnden.