Likabehandlingspolicy för Landstinget Dalarna

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

I Landstinget Dalarna ska alla medarbetare bemötas och behandlas jämställt, värdigt och med respekt utan att utsättas för diskriminering, trakasserier, repressalier eller annan kränkande behandling.

Det vill säga våra nuvarande och blivande medarbetare har lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder.

Landstinget Dalarnas likabehandlingsmål

  • I Landstinget Dalarna har alla chefer och medarbetare god kunskap om likabehandling
  • I Landstinget Dalarna ska alla beslut beakta likabehandlingskonsekvenserna
  • I Landstinget Dalarna lämpar sig arbetsförhållandena för alla medarbetare oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning, könsöverskridande identitet eller uttryck, ålder eller funktionshinder
  • I Landstinget Dalarna kan förvärvsarbete förenas med föräldraskap
  • Alla medarbetare i Landstinget Dalarna, oavsett kön eller ålder, har samma möjligheter till kompetensutveckling och utbildning
  • I Landstinget Dalarna förekommer inga osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män inom samma yrkesgrupp eller mellan yrkesgrupper som utför likvärdigt arbete
  • I Landstinget Dalarna förekommer inga trakasserier eller repressalier på grund av kön,etnisk tillhörighet, religion, trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning, könsidentitet, könsuttryck eller ålder
  • I Landstinget Dalarna är jämställdhet mellan kvinnor och män en grundläggande självklarhet och en del av personalpolitiken
  • All rekrytering i Landstinget Dalarna, både internt och externt, sker utan diskriminering