Miljöpartiet

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

En viktig grund för det hållbara samhället är fysisk och psykisk hälsa. Inom vården måste vi arbeta med en helhetsbild av mänskliga behov. Områden som behöver utvecklas är i första hand förebyggande insatser, delar av psykiatrin, äldreomsorgen och E-hälsan. Livsstilsfrågor, samtalsterapier som t ex kognitiv beteendeterapi samt inrättande av särskilda äldrevårdscentraler är viktiga medel för att nå positiva helhetseffekter. Bättre arbetsmiljö för all vårdpersonal måste ha hög prioritet. Levande kultur har också en läkande kraft som bör vara en del av en allsidig vård. Samarbetet mellan Landstinget och Dalarnas kommuner måste fortsätta att förstärkas med målet att skapa en integrerad vård och omsorg för patienternas bästa

Miljöpartiet

Miljöpartiet Dalarnas webbplats 

Anna Kers Hagberg (mp)Anna Kers Hagberg, 51
Hjärtefrågor: Personal är Landstinget Dalarnas främsta resurs för att kunna uppfylla kravet på god kvalitet i vården. Jag vill prioritera arbetsmiljöfrågor, delaktighet och balans mellan krav och resurser samt höjda löner. Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och behandling ger ökad livskvalitet, vilket är en satsning på folkhälsan och en investering för framtiden. Bygga om Dalarnas län till långsiktigt hållbart samhälle. Utbyggd och förstärkt kollektivtrafik med låg taxa är steg i rätt riktning. Yrke: Gymnasieadjunkt.

  

Nils Gossas (mp) Nils Gossas, 72 
Hjärtefrågor: Utökat förebyggande arbete för en friskare befolkning och lägre vårdkostnader. Extra satsning på samtalsterapier för mindre bruk av psykofarmaka inom psykiatrin. Fortsatta projekt kommuner/landsting med syftet att nå gemensamma och bättre vårdmetoder.
Yrke: Civilekonom.

 

Kerstin Lundh (mp)Kerstin Lundh, 64 
Hjärtefrågor:  Arbeta för äldrevårdcentraler med geriatrikkompetens samt öka resurser till rehabilitering i bostaden genom fler sjukgymnaster i Dalarna. Bättre arbetsvillkor för fast anställda läkare och sjuksköterskor vilket ger färre hyrläkare. Yrke: Sjuksköterska.

 

 

Mursal Isa (mp)Mursal Isa, 32 
Hjärtefrågor: Vård efter behov, närproducerad ekologisk mat och levande kultur i Dalarna. 
Yrke: folkbildare.