Älska i Dalarna - handlingsprogram för samlevnad och sexualitet

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Inspiration till organisationer i Dalarna att arbeta med sex- och samlevnadsfrågor. Utgivningsår: 2002

Författare: Landstinget Dalarna

Beställningsbar: Ja, beställ hos:
Britt-Marie Sandberg
Tel 023-49 01 39
E-post:britt-marie.sandberg@ltdalarna.se

Nedladdningsbar: Ja

Älska i Dalarna (pdf)

Information

Handlingsprogram för samlevnad och sexualitet.

Landstinget Dalarna har sedan 1990 arbetat efter en handlingsplan för att förhindra sexuellt överförbara infektioner (STI) och oplanerade graviditeter. Arbetet har bland annat resulterat i att det finns ungdomsmottagningar i alla kommuner, utökade barnmorsketider och olika utbildningsinsatser. Man har också arbetat med provtagning och smittspårning.

Könssjukdomarna ökar

Könssjukdomarna, främst antalet klamydiafall, har i Dalarna under 1990-talet legat ganska konstant, men har efter år 2001 ökat kraftigt. Även ungdomsaborterna ökar och vi ser en viss negativ attitydförändring vad det gäller kondomanvändning. Ett önskemål har växt fram från hälso- och sjukvården om att nå andra aktörer i samhället, som också arbetar med dessa frågor, dels för att få igång ett samarbete, men även för att kunna inrikta sig mera på det förebyggande arbetet.

Handlingsprogram

För att tillsammans ta fram ett länsövergripande handlingsprogram för sex- och samlevnadsfrågor, ansökte och beviljades Landstinget Dalarna och Dalarnas Kommunförbund medel från Statens Folkhälsoinstitut hösten 2001. Tanken med programmet är att olika aktörer inom förvaltningar, kommuner och organisationer i Dalarna skall finna inspiration, få tips på metoder och genomförande och få svar på frågor som:

Vilken är vår roll i detta arbete? Hur kan vi inom vår sektor arbeta med detta?

Programmet har tagits fram under år 2002 i samarbete med resurspersoner i hela länet från skola, fritidsgårdar, socialförvaltningar, ungdomsmottagningar, frivilligorganisationer, idrottsförbund, kyrkan och medicinskt sakkunniga inom Landstinget Dalarna.