Äldre utredningsrapporter

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Britt-Marie Sandberg

Sekreterare

Box 712 791 21 Falun 023-49 01 39 Skicka epost

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Nationella folkhälsoenkäten 2010
Hälsa på lika villkor 2010

Utredningsrapport 179/2009
2009 års postenkätundersökning - Föredragning i landstingsstyrelsen 25 januari 2009

Utredningsrapport 176/2009
Debattartikel - Hur har detta kunnat få fortsätta?

Utredningsrapport 175/2009
2009 år postenkätundersökning - resultatredovisningmed fokus på levnadsvanor bland 20-64-åringar

Utredningsrapport 174/2009
2009 år postenkätundersökning - resultatredovisning med fokus på hälsotillståndet bland 20-64-åringar

Utredningsrapport 165/2009
Om ungdomars "allt sämre välmående"

Utredningsrapport 163/2009
2008 års ungdomsenkät - Hälsa och levnadsvanor bland niondeklassare i Dalarna höstterminen 2008

Utredningsrapport 162/2008
2008 års ungdomsenkät - Niondeklassares rapportering av orsaker till besvärsupplevelser och villkor för välmående

Utredningsrapport 161/2008
2008 års ungdomsenkät - Niondeklassares rök- och snusvanor

Utredningsrapport 158/2008
Nationella befolkningsenkäten - resultat 2008 och tillbakablickar mot åren 2004-2005

Utredningsrapport 155/2008
Reflektioner kring patienters rapportering av rök-, alkohol och motionsvanor i en väntrumsenkät

Utredningsrapport 151
Hälsosamt och ohälsosamt levnadssätt och "hälsosammanbrott"

Utredningsrapport 148/2007
20-64-åringars läkemedelsanvändning

Utredningsrapport 145/2007
2007 års äldreenkät

Utredningsrapport 142/2007
Redovisning med fokus på 20-64 åringars hälsotillstånd och levnadsvanor.

Utredningsrapport 130/2005
Nationella befolkningsenkäten 2004 - resultat efter närsjukvårdsområde.

Utredningsrapport 129/2005
Nationella befolkningsenkäten 2004 - resultat efter ålder och kön.

Utredningsrapport 120/2001
Befolkningsenkät vårvintern 2000.
Kompletterande resultatredovisning avseende dalfolkets rapportering om "utbrändhet".

Utredningsrapport 118/2001
Befolkningsenkät vårvintern 2000.
Kompletterande resultatredovisning avseende basdata för Landstinget Dalarnas fem närsjukvårdsområden.

Utredningsrapport 117/2001
Befolkningsenkät vårvinter 2000.
Kompletterande resultatredovisning med fokus på frånvaro från arbetet på grund av egen sjukdom och långtidssjukskrivna.

Utredningsrapport 112/2000
Hur gick det? En uppföljning av Landstinget Dalarnas hälsopolitiska målsättning för år 2000.