MI-kurser 2017

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Vårterminen 2017 anordnas följande kurser

1. Öppen introkurs för olika professioner.
25-26 januari med uppföljningsdag 22 februari, Falun.
Kursledare: Kerstin Åberg, Karin Syrjä, Katarina Hult.

2. Introkurs, huvudsaklig inriktning mot BHV och MHV.
30-31 mars med uppföljningsdag 24 april, Borlänge.
Kursledare: Maria Hjorth, Ulla Cederholm, Jenny Törnqvist.

3. Öppen introkurs för olika professioner.
29-30 mars med uppföljning 10 maj, Mora.
Kursledare: Carina Frelin, Katarina Andersson, Maria Persson.

4. Öppen introkurs för olika professioner.
6-7 april med uppföljning 12 maj, Borlänge.
Kursledare: Kerstin Åberg, Maria Nordqvist.

Fördjupningskurs

Fördjupningskurs MI med inriktning riskbruk/beroende.
9 februari med uppföljning 7 mars, Borlänge.
Kursledare: Carina Frelin, Mats Hogmark

Mellan de två kursdagarna kommer egenarbete i form av inspelning av patientsamtal, utskrift och basal kodning av samtalet att ske. Detta arbete beräknas motsvara c:a ½ dag.

[I första hand är detta en påbyggnad till de två introkurserna under hösten 2016 med inriktning riskbruk/beroende. Ev finns också platser för övriga MI-intresserade med introkurs i bagaget.]

Motiverande samtalsmetodik, 7,5 poäng på Högskolan Dalarna

Landstinget Dalarna och Högskolan Dalarna har i flera år samarbetat kring en längre utbildning i MI på Högskolan i Falun om totalt 7,5 högskolepoäng. 10 platser på denna uppdragsutbildning är särskilt vikta åt personal från Landstingets verksamheter.

Kursen ges under hösten 2016 och återkommer sannolikt igen till vårterminen 2018.

För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta MI-samordnare Mats Hogmark på mejl mats.hogmark@ltdalarna.se