Riktlinjearbetet i Dalarna

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Hälso- och sjukvårdsdirektören har sedan juli 2012 uppdraget att i samråd med medicinska enheten och med företrädare för verksamheterna säkerställa att hälso- och sjukvården erbjuder patienten insatser för att motverka fortsatt eller ökad ohälsa och att kraven på god, effektiv och likvärdig vård uppfylls i hela länet.

Avdelning för hälsofrämjande skall ta fram underlag till en långsiktig handlingsplan för varaktig tillämpning av riktlinjerna med likvärdig tillgänglighet i hela länet. Handlingsplanen har initialt en enkel och grovkorning utformning för att med tiden konkretiseras i takt med att medicinska enheten och verksamheternas företrädare involveras.

I planen understryks att hälso- och sjukvårdspersonalens roll i samtal om levnadsvanor framför allt är att ge patienterna kunskap, verktyg och stöd i sin hälsoutveckling. Samtalen bör utformas som en stödjande dialog som utgår från patientens egen upplevelse av levnadsvanan, och som tar hänsyn till patientens motivation till förändring. Detta stärker patientens egenmakt (empowerment) och gör att patienten får en central roll i sin egen hälsoutveckling.

I planen skall även kompetensbehov, finansieringsfrågor, organisering och rutiner kring arbetet samt behovet av dokumentation och fungerande kvalitetsparametrar beskrivas.

Under våren 2013 kommer verksamheternas företrädare involveras och den 17 maj är ett flertal medarbetare som idag arbetar med de teman som återfinns i det sjukdomsförebyggande arbetet inbjudna till ett arbetsseminarium i vilket underlag till handlingsplanen skall tas fram.
Härefter kommer handlingsplanen att kunna läggas ut på landstingets hemsida och fortsätta att utvecklas för ett stegvist införande av riktlinjerna för sjukdomsförebyggande metoder.