MI-kurser 2018

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Motiverande samtal (MI - Motivational Interviewing) är en evidensbaserad metod för att hjälpa en annan människa att hitta sin egen drivkraft att skapa sig ett hälsosamt liv. Det är också ett förhållningssätt baserat på respekt för individens rätt och kapacitet att fatta sina egna beslut i sin egen takt.

Våra introduktionskurser i MI omfattar 2 heldagars inledning och 4-6 veckor senare en uppföljningsdag. Till den senare dagen kommer också egenarbete i form av ljudinspelning och genomgång av patientsamtal att ges för att öka inlärningsmöjligheterna.

Kursens mål är att informera om, väcka intresse och engagemang för samt stimulera deltagaren till att känna sig trygg att börja tillämpa det motiverande samtalet i kontakten med patienten.

För att upprätthålla kunskaperna är det viktigt att man på arbetsplatsen ger varandra stöd och uppmuntran efteråt genom exempelvis metoder som "kompishandledning", vilken också kommer att lyftas fram under kursen. Av detta skäl är det bra om man kommer åtminstone två personer från samma arbetsplats till kurserna (även om detta inte är ett absolut krav).

Uppföljande handledning/träning i form av diskussioner, övningar samt kodning och genomgång av inspelade patientsamtal är också en väg att uppnå goda och långsiktiga MI-färdigheter.

Viktigt är att verksamhetschefer ger kursdeltagare tid för dessa uppföljande aktiviteter som en del av den långsiktiga MI-fortbildningen. Vi ser gärna att verksamhetschefer själva deltar i kurserna för ökad förståelse av innebörden och användbarheten av MI i olika sammanhang.

Höstterminen 2018 anordnas följande kurser

  • Introduktionskurs Smärtrehab Säter. 6-7 september med uppföljningsdag 5 oktober. Kursledare Carina Frelin och Maria Nordqvist.
  • Introduktionskurs Habiliteringen Mora. 2-3 oktober med uppföljningsdag 28 november i Mora. Kursledare Katarina Andersson och Maria Persson.
  • Introduktionskurs Öppen i Falun. 15-16 november med uppföljningsdag 14 december. Kursledare Kerstin Åberg och Maria Hjorth.

En fördjupningskurs planeras till vårterminen 2019. För intresseanmälan och eventuella frågor rörande någon av ovanstående kurser vänligen kontakta Caroline Holmén caroline.holmen@ltdalarna.se.

Utbildning för blivande MI-coacher

20-21 sept (kl 9-16) Borlänge
med uppföljning
13 nov (kl 12-16) Falun

Kursledare:
Maria Hjorth & Mats Hogmark

Välkommen till kursen
säger vi till Dig som

- gått grundkurs i MI för något-några år sedan och har vana att använda MI i daglig praxis
- deltagit i någon våra Fördjupningskurser/ Inspirationsdagar/fortlöpande MI-träningstillfällen
- vill utveckla Dina kunskaper & färdigheter ytterligare
- när en önskan att stötta andra i att utveckla deras MI-kompetens
- har ett tydligt mandat från Din chef att Du efter kursen ges tid att verka som MI-coach & resursperson i organisationen.

Kursen innehåller

- fördjupningsmoment i teori och praktik
- kodning och arbete med eget inspelat MI-samtal som används för att lära Dig ge återkoppling till andra på ett stärkande och konstruktivt sätt.

Kursens mål är att Du skall

- kunna coacha andra medarbetare utifrån deras inspelade samtal
- kunna hålla enklare träningstillfällen för MI-praktiker i verksamheterna.

Efter kursen kommer Du att få fortlöpande stöd och utveckling via Landstinget Dalarnas MI-utbildargrupp.

Välkommen med intresseanmälan till caroline.holmen@ltdalarna.se senast 15 juni 2018

Eventuella frågor riktas till kursledningen.