VIP (Väldigt Intressant Person)

Stäng

Kontakt

Avdelning för hälsofrämjande

Landstinget Dalarna/Central förvaltning Box 712, 791 29 Falun folkhalsan.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Sedan 1980-talet har det blivit dubbelt så vanligt att svenska ungdomar rapporterar symtom på psykisk ohälsa. För att fördjupa kunskapen om orsakerna bakom denna utveckling startades 2003 forskningsprojektet ”VIP - Väldigt Intressant Person”.

Syftet är att från årskurs sju följa utvecklingen av hälsa och hälsorelaterat beteende. Vi intresserar oss särskilt för vilken betydelse fenomen som status, empowerment, skam och stolthet har för hälsan. Genus är ett annat viktigt fokus. Dessutom undersöks effekten av personlig hälsodokumentation, där ett material framställts i nära samarbete med grupper av tonåringar. Materialet består av en pärm med sju arbetsböcker, som introduceras av de ordinarie lärarna. Projektet utgår från CKF Dalarna och Enheten för pediatrik, Umeå universitet. Forskargruppen bakom projektet är tvärvetenskaplig med forskare från universiteten i Karlstad, Umeå och Uppsala. Forskningsprojektet har 2006 och 2009 fått ekonomiskt bidrag från FAS (Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap).

Projektet följer 1 046  elever som 2003 började årskurs sju. En tredjedel av gruppen prövade VIP-materialet under högstadietiden. Enkätundersökningar har genomförts 2003, 2004, 2006 och 2009. En grupp flickor har djupintervjuats med syfte att belysa hur de upplever sin hälsa och vad de upplever påverkar hälsan.

Djupintervjuer av pojkar planeras, liksom fortsatta analyser av resultaten från enkäterna. Projektet kommer förhoppningsvis att öka förståelsen av den skillnad i självskattad hälsa mellan pojkar och flickor som förstärks under tonårstiden. Projektet utvärderar dessutom en ny metod för att arbeta med hälsa i skolan.