Ledning vid kris eller katastrof

Stäng

Kontakt

Landstinget Dalarna

Box 712 791 29 Falun 023-49 00 00 landstinget.dalarna@ltdalarna.se

Landstinget Dalarnas ledning vid kris eller katastrof.

TiB - Tjänsteman i Beredskap

Landstinget Dalarna har en TiB dygnet runt, året runt. TiB larmas vid allvarlig händelse inom Landstinget Dalarna. Detta för att snabbt kunna verifiera/larma vidare/informera/starta upp såväl regional som lokal sjukvårdsledning vid behov. TiB larmas via växeln eller via SOS Alarm.

Katastrof och beredskapsplanering

Landstingsstyrelsen har det yttersta ansvaret för all planering inom området katastrof, beredskap och säkerhet. Landstingets ansvar regleras i lagar och förordningar.

Krisledningsnämnd

Krisledningsnämndens roll är att fatta normativa beslut, det kan till exempel vara beslut som innebär tillfälligt förändrad verksamhets/uppdragsinriktning, eller då beslut behövs för stöd av en extraordinär och kostnadskrävande insats.

Krisledningsnämnden består av förtroendevalda i Landstinget Dalarna, arbetsutskottet.

Regional sjukvårdsledning

Vid en allvarlig händelse har landstingets regionala sjukvårdsledning ett strategiskt övergripande ansvar att samordna alla landstingets sjukvårdsresurser och vid behov tillföra ytterligare resurser.

Landstingets regionala sjukvårdsledning:

 • Landstingsdirektören/biträdande landstingsdirektör
 • Chefsläkare
 • Personaldirektör
 • Verksamhetschef ambulanssjukvården
 • Informationschef/pressjour
 • Teknisk support IT/RAKEL
 • Verksamhetschef öppenvårdspsykiatrin /PKL-chef (psykosocial krisledning)
 • Chef fastighet
 • IT-chef
 • Driftchef IT
 • Säkerhetschef
 • Förvaltningschef Landstingsservice
 • Sekreterare
 • Beredskapssamordnare

Ledning på lokal nivå

Lokal sjukvårdsledning på respektive sjukhus

På varje sjukhus finns en Lokal Sjukvårdsledning som vid bekräftat allvarlig händelse ansvarar för att leda och samordna det egna sjukhusets resurser.

Prehospital sjukvårdsledning, Ledning på skadeplats

Personalen i den första ambulansen som kommer till en olycksplats får rollen som sjukvårdsledare och medicinskt ansvarig. Sjukvårdsledare är chef för sjukvården på skadeplatsen och har logistik och resursansvar för sjukvårdsinsatsen vid en allvarlig händelse. Medicinskt ansvarig är person med den högsta medicinska utbildningen och med ledningsutbildning, har ansvar för de medicinska besluten.

Primärvården

I mindre befolkningstäta områden och där det är långt avstånd till närmaste akutsjukhus har primärvården en viktig roll vid en allvarlig händelse. Alla vårdcentraler ska vara beredda att vid behov kunna fungera som uppsamlingsplats för lätt skadade/värmestuga och ibland som buffert till annan vårdcentral som av en eller annan anledning inte kan ta emot sina patienter samt bistå med ett psykosocialt omhändertagande.